Prof. Shuchün Teng: a paragon taxonomist of great passion and firm belief
Guojie Li
2018, 9(12): 983-985. DOI: 10.1007/s13238-016-0348-4
[Abstract] [PDF]
Arrestins: structural disorder creates rich functionality
Vsevolod V. Gurevich, Eugenia V. Gurevich, Vladimir N. Uversky
2018, 9(12): 986-1003. DOI: 10.1007/s13238-017-0501-8
[Abstract] [PDF]
Transmembrane domain dependent inhibitory function of FcγRIIB
Junyi Wang, Zongyu Li, Liling Xu, Hengwen Yang, Wanli Liu
2018, 9(12): 1004-1012. DOI: 10.1007/s13238-018-0509-8
[Abstract] [PDF]
C. elegans-based screen identifies lysosome-damaging alkaloids that induce STAT3-dependent lysosomal cell death
Yang Li, Yu Zhang, Qiwen Gan, Meng Xu, Xiao Ding, Guihua Tang, Jingjing Liang, Kai Liu, Xuezhao Liu, Xin Wang, Lingli Guo, Zhiyang Gao, Xiaojiang Hao, Chonglin Yang
2018, 9(12): 1013-1026. DOI: 10.1007/s13238-018-0520-0
[Abstract] [PDF]
IL-23-induced macrophage polarization and its pathological roles in mice with imiquimod-induced psoriasis
Yuzhu Hou, Linnan Zhu, Hongling Tian, Hai-Xi Sun, Ruoyu Wang, Lianfeng Zhang, Yong Zhao
2018, 9(12): 1027-1038. DOI: 10.1007/s13238-018-0505-z
[Abstract] [PDF]
Decreased activity of RCAN1.4 is a potential risk factor for congenital heart disease in a Han Chinese population
Liangping Cheng, Peiqiang Li, He Wang, Xueyan Yang, Huiming Zhou, Wufan Tao, Jie Tian, Hongyan Wang
2018, 9(12): 1039-1044. DOI: 10.1007/s13238-018-0525-8
[Abstract] [PDF]
Architecture of SWI/SNF chromatin remodeling complex
Zhihui Zhang, Xuejuan Wang, Jiyu Xin, Zhenrui Ding, Sheng Liu, Qianglin Fang, Na Yang, Rui-min Xu, Gang Cai
2018, 9(12): 1045-1049. DOI: 10.1007/s13238-018-0524-9
[Abstract] [PDF]
CD146: a potential therapeutic target for systemic sclerosis
Lingling Zhang, Yongting Luo, Xiao Teng, Zhenzhen Wu, Mengtao Li, Dong Xu, Qian Wang, Fei Wang, Jing Feng, Xiaofeng Zeng, Xiyun Yan
2018, 9(12): 1050-1054. DOI: 10.1007/s13238-018-0531-x
[Abstract] [PDF]