Single transmembrane GPCR modulating proteins: neither single nor simple
Meng Wang, Jianjun Lyu, Chao Zhang
2024, 15(6): 395-402. DOI: 10.1093/procel/pwad035
[Abstract] [PDF]
Mutations in the SARS-CoV-2 spike receptor binding domain and their delicate balance between ACE2 affinity and antibody evasion
Song Xue, Yuru Han, Fan Wu, Qiao Wang
2024, 15(6): 403-418. DOI: 10.1093/procel/pwae007
[Abstract] [PDF]
Microbiota enterotoxigenic Bacteroides fragilis-secreted BFT-1 promotes breast cancer cell stemness and chemoresistance through its functional receptor NOD1
Wei Ma, Lu Zhang, Weilong Chen, Zhaoxia Chang, Juchuanli Tu, Yuanyuan Qin, Yuwen Yao, Mengxue Dong, Jiajun Ding, Siqin Li, Fengkai Li, Qiaodan Deng, Yifei Yang, Tingting Feng, Fanrong Zhang, Xiying Shao, Xueyan He, Lixing Zhang, Guohong Hu, Quentin Liu, Yi-Zhou Jiang, Shu Zhu, Zhi Xiao, Dan Su, Tong Liu, Suling Liu
2024, 15(6): 419-440. DOI: 10.1093/procel/pwae005
[Abstract] [PDF]
Identification of FOXO1 as a geroprotector in human synovium through single-nucleus transcriptomic profiling
Feifei Liu, Yi Lu, Xuebao Wang, Shuhui Sun, Huize Pan, Min Wang, Zehua Wang, Weiqi Zhang, Shuai Ma, Guoqiang Sun, Qun Chu, Si Wang, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2024, 15(6): 441-459. DOI: 10.1093/procel/pwad060
[Abstract] [PDF]
Immune rebalancing at the maternal-fetal interface of maternal SARS-CoV-2 infection during early pregnancy
Chenxiang Xi, Zihui Yan, Dandan Bai, Yalin Zhang, Beiying Wang, Xiaoxiao Han, Li Wu, Xiaohui Shi, Zhiyi Hu, Ming Tang, Zhongqu Su, Yingdong Liu, Binya Liu, Jiqing Yin, Hong Wang, Xiaocui Li, Yanping Zhang, Shaorong Gao, Wenqiang Liu
2024, 15(6): 460-473. DOI: 10.1093/procel/pwae006
[Abstract] [PDF]