Shu-szi Sin: A Chinese pioneer biologist, ancient agronomist, and educator
Qun Xie, Yan-ping Cheng, Lei Fu
2021, 12(7): 515-517. DOI: 10.1007/s13238-019-00657-x
[Abstract] [PDF]
Sinoatrial node pacemaker cells: cardiomyocyte-or neuron-like cells?
Bin Zhou
2021, 12(7): 518-519. DOI: 10.1007/s13238-021-00827-w
[Abstract] [PDF]
Lipids and membrane-associated proteins in autophagy
Linsen Li, Mindan Tong, Yuhui Fu, Fang Chen, Shen Zhang, Hanmo Chen, Xi Ma, Defa Li, Xiaoxia Liu, Qing Zhong
2021, 12(7): 520-544. DOI: 10.1007/s13238-020-00793-9
[Abstract] [PDF]
Sinoatrial node pacemaker cells share dominant biological properties with glutamatergic neurons
Dandan Liang, Zhigang Xue, Jinfeng Xue, Duanyang Xie, Ke Xiong, Huixing Zhou, Fulei Zhang, Xuling Su, Guanghua Wang, Qicheng Zou, Yi Liu, Jian Yang, Honghui Ma, Luying Peng, Chunyu Zeng, Gang Li, Li Wang, Yi-Han Chen
2021, 12(7): 545-556. DOI: 10.1007/s13238-020-00820-9
[Abstract] [PDF]
Tumor-derived neomorphic mutations in ASXL1 impairs the BAP1-ASXL1-FOXK1/K2 transcription network
Yu-Kun Xia, Yi-Rong Zeng, Meng-Li Zhang, Peng Liu, Fang Liu, Hao Zhang, Chen-Xi He, Yi-Ping Sun, Jin-Ye Zhang, Cheng Zhang, Lei Song, Chen Ding, Yu-Jie Tang, Zhen Yang, Chen Yang, Pu Wang, Kun-Liang Guan, Yue Xiong, Dan Ye
2021, 12(7): 557-577. DOI: 10.1007/s13238-020-00754-2
[Abstract] [PDF]
Roles of Tet2 in meiosis, fertility and reproductive aging
Huasong Wang, Linlin Liu, Mo Gou, Guian Huang, Chenglei Tian, Jiao Yang, Haiying Wang, Qin Xu, Guo_Liang Xu, Lin Liu
2021, 12(7): 578-585. DOI: 10.1007/s13238-020-00805-8
[Abstract] [PDF]
Repurposing FDA-approved drugs for SARS-CoV-2 through an ELISA-based screening for the inhibition of RBD/ACE2 interaction
Wenyu Fu, Yujianan Chen, Kaidi Wang, Aubryanna Hettinghouse, Wenhuo Hu, Jing-Quan Wang, Zi-Ning Lei, Zhe-Sheng Chen, Kenneth A. Stapleford, Chuan-ju Liu
2021, 12(7): 586-591. DOI: 10.1007/s13238-020-00803-w
[Abstract] [PDF]