The excessive response: a preparation for harder conditions
Yaguang Ren, Chao Zhang
2017, 8(10): 707-710. DOI: 10.1007/s13238-017-0454-y
[Abstract] [PDF]
Li BO-Pioneer of Ecology in China
Zhicheng Gao
2017, 8(10): 711-712. DOI: 10.1007/s13238-016-0286-1
[Abstract] [PDF]
Potential coordination role between O-GlcNAcylation and epigenetics
Donglu Wu, Yong Cai, Jingji Jin
2017, 8(10): 713-723. DOI: 10.1007/s13238-017-0416-4
[Abstract] [PDF]
Molecular barriers to direct cardiac reprogramming
Haley Vaseghi, Jiandong Liu, Li Qian
2017, 8(10): 724-734. DOI: 10.1007/s13238-017-0402-x
[Abstract] [PDF]
Mammalian mitochondrial RNAs are degraded in the mitochondrial intermembrane space by RNASET2
Peipei Liu, Jinliang Huang, Qian Zheng, Leiming Xie, Xinping Lu, Jie Jin, Geng Wang
2017, 8(10): 735-749. DOI: 10.1007/s13238-017-0448-9
[Abstract] [PDF]
MicroRNAs recruit eIF4E2 to repress translation of target mRNAs
Shaohong Chen, Guangxia Gao
2017, 8(10): 750-761. DOI: 10.1007/s13238-017-0444-0
[Abstract] [PDF]
Structural and biochemical characterization of DAXX-ATRX interaction
Zhuang Li, Dan Zhao, Bin Xiang, Haitao Li
2017, 8(10): 762-766. DOI: 10.1007/s13238-017-0463-x
[Abstract] [PDF]
Structural basis for DAXX interaction with ATRX
Xiaoman Wang, Yiyue Zhao, Jian Zhang, Yong Chen
2017, 8(10): 767-771. DOI: 10.1007/s13238-017-0462-y
[Abstract] [PDF]
Highly efficient base editing in human tripronuclear zygotes
Changyang Zhou, Meiling Zhang, Yu Wei, Yidi Sun, Yun Sun, Hong Pan, Ning Yao, Wanxia Zhong, Yixue Li, Weiping Li, Hui Yang, Zi-jiang Chen
2017, 8(10): 772-775. DOI: 10.1007/s13238-017-0459-6
[Abstract] [PDF]
Highly efficient and precise base editing in discarded human tripronuclear embryos
Guanglei Li, Yajing Liu, Yanting Zeng, Jianan Li, Lijie Wang, Guang Yang, Dunjin Chen, Xiaoyun Shang, Jia Chen, Xingxu Huang, Jianqiao Liu
2017, 8(10): 776-779. DOI: 10.1007/s13238-017-0458-7
[Abstract] [PDF]
Preferential distribution of nuclear MAPK signal in α/β core neurons during long-term memory consolidation in Drosophila
Wantong Hu, Xuchen Zhang, Lianzhang Wang, Zhong-Jian Liu, Yi Zhong, Qian Li
2017, 8(10): 780-783. DOI: 10.1007/s13238-017-0404-8
[Abstract] [PDF]