Chengru Feng: The founder of biological illustration in China
Hong Jiang
2016, 7(5): 311-313. DOI: 10.1007/s13238-016-0249-6
[Abstract] [PDF]
The role of galectin-4 in physiology and diseases
Zhan-Qi Cao, Xiu-Li Guo
2016, 7(5): 314-324. DOI: 10.1007/s13238-016-0262-9
[Abstract] [PDF]
In vitro expression and analysis of the 826 human G protein-coupled receptors
Xuechen Lv, Junlin Liu, Qiaoyun Shi, Qiwen Tan, Dong Wu, John J. Skinner, Angela L. Walker, Lixia Zhao, Xiangxiang Gu, Na Chen, Lu Xue, Pei Si, Lu Zhang, Zeshi Wang, Vsevolod Katritch, Zhi-jie Liu, Raymond C. Stevens
2016, 7(5): 325-337. DOI: 10.1007/s13238-016-0263-8
[Abstract] [PDF]
Loss of IκB kinase β promotes myofibroblast transformation and senescence through activation of the ROS-TGFβ autocrine loop
Liang Chen, Zhimin Peng, Qinghang Meng, Maureen Mongan, Jingcai Wang, Maureen Sartor, Jing Chen, Liang Niu, Mario Medvedovic, Winston Kao, Ying Xia
2016, 7(5): 338-350. DOI: 10.1007/s13238-015-0241-6
[Abstract] [PDF]
Non-catalytic roles for TET1 protein negatively regulating neuronal differentiation through srGAP3 in neuroblastoma cells
Jie Gao, Yue Ma, Hua-Lin Fu, Qian Luo, Zhen Wang, Yu-Huan Xiao, Hao Yang, Da-Xiang Cui, Wei-Lin Jin
2016, 7(5): 351-361. DOI: 10.1007/s13238-016-0267-4
[Abstract] [PDF]
Yap1 plays a protective role in suppressing free fatty acid-induced apoptosis and promoting beta-cell survival
Yaoting Deng, Yurika Matsui, Wenfei Pan, Qiu Li, Zhi-Chun Lai
2016, 7(5): 362-372. DOI: 10.1007/s13238-016-0258-5
[Abstract] [PDF]
Transcriptome analyses of insect cells to facilitate baculovirus-insect expression
Kai Yu, Yang Yu, Xiaoyan Tang, Huimin Chen, Junyu Xiao, Xiao-Dong Su
2016, 7(5): 373-382. DOI: 10.1007/s13238-016-0260-y
[Abstract] [PDF]
MiRNA-203 suppresses tumor cell proliferation, migration and invasion by targeting Slug in gastric cancer
Liuqing Yang, Hongwei Liang, Yanbo Wang, Shanting Gao, Kai Yin, Zhijian Liu, Xi Zheng, Ying Lv, Lei Wang, Chen-Yu Zhang, Xi Chen, Guifang Xu, Weijie Zhang, Xiaoping Zou
2016, 7(5): 383-387. DOI: 10.1007/s13238-016-0259-4
[Abstract] [PDF]