Pan Shuh: the founding figure of modern Chinese psychology
Ligang Wang, Tongqi Wei, Liang Wang
2024, 15(4): 235-238. DOI: 10.1093/procel/pwad064
[Abstract] [PDF]
Emerging clinical relevance of microbiome in cancer: promising biomarkers and therapeutic targets
Jia-Hao Dai, Xi-Rong Tan, Han Qiao, Na Liu
2024, 15(4): 239-260. DOI: 10.1093/procel/pwad052
[Abstract] [PDF]
Senktide blocks aberrant RTN3 interactome to retard memory decline and tau pathology in social isolated Alzheimer’s disease mice
He-Zhou Huang, Wen-Qing Ai, Na Wei, Ling-Shuang Zhu, Zhi-Qiang Liu, Chao-Wen Zhou, Man-Fei Deng, Wen-Tao Zhang, Jia-Chen Zhang, Chun-Qing Yang, Ya-Zhuo Hu, Zhi-Tao Han, Hong-Hong Zhang, Jian-Jun Jia, Jing Wang, Fang-Fang Liu, Ke Li, Qi Xu, Mei Yuan, Hengye Man, Ziyuan Guo, Youming Lu, Kai Shu, Ling-Qiang Zhu, Dan Liu
2024, 15(4): 261-284. DOI: 10.1093/procel/pwad056
[Abstract] [PDF]
Drug repurposing screening and mechanism analysis based on human colorectal cancer organoids
Yunuo Mao, Wei Wang, Jingwei Yang, Xin Zhou, Yongqu Lu, Junpeng Gao, Xiao Wang, Lu Wen, Wei Fu, Fuchou Tang
2024, 15(4): 285-304. DOI: 10.1093/procel/pwad038
[Abstract] [PDF]
Ca2+ binding to the C2E domain of otoferlin is required for hair cell exocytosis and hearing
Han Chen, Mehar Monga, Qinghua Fang, Loujin Slitin, Jakob Neef, Shashank S Chepurwar, Regina Célia Mingroni Netto, Karina Lezirovitz, Alfredo Tabith, Jr., Fritz Benseler, Nils Brose, Kathrin Kusch, Carolin Wichmann, Nicola Strenzke, Barbara Vona, Julia Preobraschenski, Tobias Moser
2024, 15(4): 305-312. DOI: 10.1093/procel/pwad058
[Abstract] [PDF]
Correction to: Low-dose chloroquine treatment extends the lifespan of aged rats
2024, 15(4): 313-313. DOI: 10.1093/procel/pwad053
[Abstract] [PDF]