SARS-CoV-2 ORF8 does not function in the nucleus as a histone mimic
Ping Liu, Junjie Hu, Lei Wang
2024, 15(2): 79-82. DOI: 10.1093/procel/pwad042
[Abstract] [PDF]
Radiation injury and gut microbiota-based treatment
Weihong Wang, Bota Cui, Yongzhan Nie, Lijuan Sun, Faming Zhang
2024, 15(2): 83-97. DOI: 10.1093/procel/pwad044
[Abstract] [PDF]
A single-nucleus transcriptomic atlas of primate liver aging uncovers the pro-senescence role of SREBP2 in hepatocytes
Shanshan Yang, Chengyu Liu, Mengmeng Jiang, Xiaoqian Liu, Lingling Geng, Yiyuan Zhang, Shuhui Sun, Kang Wang, Jian Yin, Shuai Ma, Si Wang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2024, 15(2): 98-120. DOI: 10.1093/procel/pwad039
[Abstract] [PDF]
Two antibodies show broad, synergistic neutralization against SARS-CoV-2 variants by inducing conformational change within the RBD
Hui Sun, Tingting Deng, Yali Zhang, Yanling Lin, Yanan Jiang, Yichao Jiang, Yang Huang, Shuo Song, Lingyan Cui, Tingting Li, Hualong Xiong, Miaolin Lan, Liqin Liu, Yu Li, Qianjiao Fang, Kunyu Yu, Wenling Jiang, Lizhi Zhou, Yuqiong Que, Tianying Zhang, Quan Yuan, Tong Cheng, Zheng Zhang, Hai Yu, Jun Zhang, Wenxin Luo, Shaowei Li, Qingbing Zheng, Ying Gu, Ningshao Xia
2024, 15(2): 121-134. DOI: 10.1093/procel/pwad040
[Abstract] [PDF]
Anthrax lethal toxin and tumor necrosis factor-α synergize on intestinal epithelia to induce mouse death
Xinhe Gao, Teng Teng, Yifei Liu, Tingting Ai, Rui Zhao, Yilong Fu, Peipei Zhang, Jiahuai Han, Yingying Zhang
2024, 15(2): 135-148. DOI: 10.1093/procel/pwad050
[Abstract] [PDF]
Aging-induced YTHDF aggregates impair mitochondrial function by trapping mitochondrial RNAs and suppressing their expression in the brain
Juan Zhang, Dingfeng Li, Keqiang He, Qiang Liu, Zhongwen Xie
2024, 15(2): 149-155. DOI: 10.1093/procel/pwad041
[Abstract] [PDF]
Correction to: Enhancing prime editing efficiency and flexibility with tethered and split pegRNAs
Ying Feng, Siyuan Liu, Qiqin Mo, Pengpeng Liu, Xiao Xiao, Hanhui Ma
2024, 15(2): 156-156. DOI: 10.1093/procel/pwad025
[Abstract] [PDF]