Jiangsen Mao: a pioneer in Chinese hepatitis A vaccine and interferon research, a virologist at the forefront of times
Huan Liu, Kunlan Zuo, Zongzhen Wu, Hao Cheng
2024, 15(1): 1-5. DOI: 10.1093/procel/pwad043
[Abstract] [PDF]
Innovative insights into extrachromosomal circular DNAs in gynecologic tumors and reproduction
Ning Wu, Ling Wei, Zhipeng Zhu, Qiang Liu, Kailong Li, Fengbiao Mao, Jie Qiao, Xiaolu Zhao
2024, 15(1): 6-20. DOI: 10.1093/procel/pwad032
[Abstract] [PDF]
BMP7 expression in mammalian cortical radial glial cells increases the length of the neurogenic period
Zhenmeiyu Li, Guoping Liu, Lin Yang, Mengge Sun, Zhuangzhi Zhang, Zhejun Xu, Yanjing Gao, Xin Jiang, Zihao Su, Xiaosu Li, Zhengang Yang
2024, 15(1): 21-35. DOI: 10.1093/procel/pwad036
[Abstract] [PDF]
Human ESC-derived vascular cells promote vascular regeneration in a HIF-1α dependent manner
Jinghui Lei, Xiaoyu Jiang, Daoyuan Huang, Ying Jing, Shanshan Yang, Lingling Geng, Yupeng Yan, Fangshuo Zheng, Fang Cheng, Weiqi Zhang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu, Si Wang, Jing Qu
2024, 15(1): 36-51. DOI: 10.1093/procel/pwad027
[Abstract] [PDF]
Biallelic variants in RBM42 cause a multisystem disorder with neurological, facial, cardiac, and musculoskeletal involvement
Yiyao Chen, Bingxin Yang, Xiaoyu Merlin Zhang, Songchang Chen, Minhui Wang, Liya Hu, Nina Pan, Shuyuan Li, Weihui Shi, Zhenhua Yang, Li Wang, Yajing Tan, Jian Wang, Yanlin Wang, Qinghe Xing, Zhonghua Ma, Jinsong Li, He-Feng Huang, Jinglan Zhang, Chenming Xu
2024, 15(1): 52-68. DOI: 10.1093/procel/pwad034
[Abstract] [PDF]
An orally-available monovalent SMAC mimetic compound as a broad-spectrum antiviral
Miao Mei, Maria_Antonietta Impagnatiello, Jun Jiao, Ulrich Reiser, Ulrike Tontsch-Grunt, Ju Zhang, Paul Nicklin, Bingke Yu, Yu Wang, Yuan He, Xu Tan
2024, 15(1): 69-75. DOI: 10.1093/procel/pwad033
[Abstract] [PDF]
Correction to: SIRT7 antagonizes human stem cell aging as a heterochromatin stabilizer
Shijia Bi, Zunpeng Liu, Zeming Wu, Zehua Wang, Xiaoqian Liu, Si Wang, Jie Ren, Yan Yao, Weiqi Zhang, Moshi Song, Guang-Hui Liu, Jing Qu
2024, 15(1): 76-77. DOI: 10.1093/procel/pwad037
[Abstract] [PDF]