A pioneer of research on aureomycin synthesis and bacterial nitrogen fixation in China: Shen San-Chiun
Huan Liu, Jianliang Huang, Wanying Gao, Hao Cheng
2023, 14(8): 551-555. DOI: 10.1093/procel/pwad001
[Abstract] [PDF]
Emerging applications of tumour-educated platelets in the detection and prognostication of ovarian cancer
Jiewei Zhu, Vasily Giannakeas, Steven A Narod, Mohammad R Akbari
2023, 14(8): 556-559. DOI: 10.1093/procel/pwad015
[Abstract] [PDF]
Cellular polyploidy in organ homeostasis and regeneration
Juntao Fang, Alain de Bruin, Andreas Villunger, Raymond Schiffelers, Zhiyong Lei, Joost P G Sluijter
2023, 14(8): 560-578. DOI: 10.1093/procel/pwac064
[Abstract] [PDF]
Platelet RNA enables accurate detection of ovarian cancer: an intercontinental, biomarker identification study
Yue Gao, Chun-Jie Liu, Hua-Yi Li, Xiao-Ming Xiong, Gui-Ling Li, Sjors G J G In ‘t Veld, Guang-Yao Cai, Gui-Yan Xie, Shao-Qing Zeng, Yuan Wu, Jian-Hua Chi, Jia-Hao Liu, Qiong Zhang, Xiao-Fei Jiao, Lin-Li Shi, Wan-Rong Lu, Wei-Guo Lv, Xing-Sheng Yang, Jurgen M J Piek, Cornelis D de Kroon, C A R Lok, Anna Supernat, Sylwia Łapińska-Szumczyk, Anna Łojkowska, Anna J Żaczek, Jacek Jassem, Bakhos A Tannous, Nik Sol, Edward Post, Myron G Best, Bei-Hua Kong, Xing Xie, Ding Ma, Thomas Wurdinger, An-Yuan Guo, Qing-Lei Gao
2023, 14(8): 579-590. DOI: 10.1093/procel/pwac056
[Abstract] [PDF]
Dual role of lipids for genome stability and pluripotency facilitates full potency of mouse embryonic stem cells
Liangwen Zhong, Miriam Gordillo, Xingyi Wang, Yiren Qin, Yuanyuan Huang, Alexey Soshnev, Ritu Kumar, Gouri Nanjangud, Daylon James, C David Allis, Todd Evans, Bryce Carey, Duancheng Wen
2023, 14(8): 591-602. DOI: 10.1093/procel/pwad008
[Abstract] [PDF]
Single-cell profiling reveals Müller glia coordinate retinal intercellular communication during light/dark adaptation via thyroid hormone signaling
Min Wei, Yanping Sun, Shouzhen Li, Yunuo Chen, Longfei Li, Minghao Fang, Ronghua Shi, Dali Tong, Jutao Chen, Yuqian Ma, Kun Qu, Mei Zhang, Tian Xue
2023, 14(8): 603-617. DOI: 10.1093/procel/pwad007
[Abstract] [PDF]
Platelet RNA signature independently predicts ovarian cancer prognosis by deep learning neural network model
Chun-Jie Liu, Hua-Yi Li, Yue Gao, Gui-Yan Xie, Jian-Hua Chi, Gui-Ling Li, Shao-Qing Zeng, Xiao-Ming Xiong, Jia-Hao Liu, Lin-Li Shi, Xiong Li, Xiao-Dong Cheng, Kun Song, Ding Ma, An-Yuan Guo, Qing-Lei Gao
2023, 14(8): 618-622. DOI: 10.1093/procel/pwac053
[Abstract] [PDF]
CRISPR-based screening identifies XPO7 as a positive regulator of senescence
Lan-Zhu Li, Kuan Yang, Yaobin Jing, Yanling Fan, Xiaoyu Jiang, Si Wang, Guang-Hui Liu, Jing Qu, Shuai Ma, Weiqi Zhang
2023, 14(8): 623-628. DOI: 10.1093/procel/pwad012
[Abstract] [PDF]