Hsien-wen Wu: a founder of the studies of ichthyology in China
Shunping He, Yiyu Chen
2023, 14(7): 471-473. DOI: 10.1093/procel/pwac054
[Abstract] [PDF]
Face off: a metabolic enzyme becomes a protein phosphatase
Gaoxiang Zhao, Qian Lin, Zhaoyuan Meng, Xinlei Sheng, Leina Ma, Yingming Zhao
2023, 14(7): 474-476. DOI: 10.1093/procel/pwad006
[Abstract] [PDF]
The chemical reprogramming of unipotent adult germ cells towards authentic pluripotency and de novo establishment of imprinting
Yuhan Chen, Jiansen Lu, Yanwen Xu, Yaping Huang, Dazhuang Wang, Peiling Liang, Shaofang Ren, Xuesong Hu, Yewen Qin, Wei Ke, Ralf Jauch, Andrew Paul Hutchins, Mei Wang, Fuchou Tang, Xiao-Yang Zhao
2023, 14(7): 477-496. DOI: 10.1093/procel/pwac044
[Abstract] [PDF]
Single-nucleus profiling unveils a geroprotective role of the FOXO3 in primate skeletal muscle aging
Ying Jing, Yuesheng Zuo, Yang Yu, Liang Sun, Zhengrong Yu, Shuai Ma, Qian Zhao, Guoqiang Sun, Huifang Hu, Jingyi Li, Daoyuan Huang, Lixiao Liu, Jiaming Li, Zijuan Xin, Haoyan Huang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Weiqi Zhang, Si Wang, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2023, 14(7): 497-512. DOI: 10.1093/procel/pwac061
[Abstract] [PDF]
A YAP/TAZ-CD54 axis is required for CXCR2CD44 tumor-specific neutrophils to suppress gastric cancer
Pingping Nie, Weihong Zhang, Yan Meng, Moubin Lin, Fenghua Guo, Hui Zhang, Zhenzhu Tong, Meng Wang, Fan Chen, Liwei An, Yang Tang, Yi Han, Ruixian Yu, Wenjia Wang, Yuanzhi Xu, Linxin Wei, Zhaocai Zhou, Shi Jiao
2023, 14(7): 513-531. DOI: 10.1093/procel/pwac045
[Abstract] [PDF]
DCK confers sensitivity of DCTD-positive cancer cells to oxidized methylcytidines
Ya-Hui Zhao, Wei Jiang, Hai Gao, Guo-Zheng Pang, Yu-Shuang Wu, Yuan-Xian Wang, Meng-Yao Sheng, Jia-Ying Xie, Wan-Ling Wu, Zhi-Jian Ji, Ya-Rui Du, Lei Zhang, Xiao-Qin Wang, Colum P Walsh, Hai Jiang, Guo-Liang Xu, Dan Zhou
2023, 14(7): 532-537. DOI: 10.1093/procel/pwac028
[Abstract] [PDF]
An engineered xCas12i with high activity, high specificity, and broad PAM range
Hainan Zhang, Xiangfeng Kong, Mingxing Xue, Jing Hu, Zikang Wang, Yinghui Wei, Haoqiang Wang, Jingxing Zhou, Weihong Zhang, Mengqiu Xu, Xiaowen Shen, Fengcai Yin, Zhiyuan Ai, Guangyan Huang, Junhui Xia, Xueqiong Song, Hengbin Li, Yuan Yuan, Jinhui Li, Na Zhong, Meiling Zhang, Yingsi Zhou, Hui Yang
2023, 14(7): 538-543. DOI: 10.1093/procel/pwac052
[Abstract] [PDF]
Asymmetric reconstruction of the aquareovirus core at near-atomic resolution and mechanism of transcription initiation
Alexander Stevens, Yanxiang Cui, Sakar Shivakoti, Z Hong Zhou
2023, 14(7): 544-548. DOI: 10.1093/procel/pwad002
[Abstract] [PDF]