Chung Un Lee: the trailblazer of tropical medicine in China
Huan Liu, Yifan Wei, Wanying Gao, Hao Cheng
2023, 14(6): 393-397. DOI: 10.1093/procel/pwac046
[Abstract] [PDF]
Single-cell profiling reveals a potent role of quercetin in promoting hair regeneration
Qian Zhao, Yandong Zheng, Dongxin Zhao, Liyun Zhao, Lingling Geng, Shuai Ma, Yusheng Cai, Chengyu Liu, Yupeng Yan, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Jing Qu
2023, 14(6): 398-415. DOI: 10.1093/procel/pwac062
[Abstract] [PDF]
Human 8-cell embryos enable efficient induction of disease-preventive mutations without off-target effect by cytosine base editor
Yinghui Wei, Meiling Zhang, Jing Hu, Yingsi Zhou, Mingxing Xue, Jianhang Yin, Yuanhua Liu, Hu Feng, Ling Zhou, Zhifang Li, Dongshuang Wang, Zhiguo Zhang, Yin Zhou, Hongbin Liu, Ning Yao, Erwei Zuo, Jiazhi Hu, Yanzhi Du, Wen Li, Chunlong Xu, Hui Yang
2023, 14(6): 416-432. DOI: 10.1093/procel/pwac043
[Abstract] [PDF]
Spatially resolved expression landscape and generegulatory network of human gastric corpus epithelium
Ji Dong, Xinglong Wu, Xin Zhou, Yuan Gao, Changliang Wang, Wendong Wang, Weiya He, Jingyun Li, Wenjun Deng, Jiayu Liao, Xiaotian Wu, Yongqu Lu, Antony K. Chen, Lu Wen, Wei Fu, Fuchou Tang
2023, 14(6): 433-447. DOI: 10.1093/procel/pwac059
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structures for the Mycobacterium tuberculosis iron-loaded siderophore transporter IrtAB
Shan Sun, Yan Gao, Xiaolin Yang, Xiuna Yang, Tianyu Hu, Jingxi Liang, Zhiqi Xiong, Yuting Ran, Pengxuan Ren, Fang Bai, Luke W. Guddat, Haitao Yang, Zihe Rao, Bing Zhang
2023, 14(6): 448-458. DOI: 10.1093/procel/pwac060
[Abstract] [PDF]
MFSD12 affects glycosphingolipid metabolism by modulating lysosome homeostasis
Yun Hong, Zheng Tian, Liangjie Jia, Yiguo Wang
2023, 14(6): 459-463. DOI: 10.1093/procel/pwac034
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structure of human κ-opioid receptor-Gi complex bound to an endogenous agonist dynorphin A
Yuxiang Chen, Bo Chen, Tingting Wu, Fangfang Zhou, Fei Xu
2023, 14(6): 464-468. DOI: 10.1093/procel/pwac033
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of monkeypox H1 phosphatase, an antiviral drug target
Wen Cui, Haojun Huang, Yinkai Duan, Zhi Luo, Haofeng Wang, Tenan Zhang, Henry C Nguyen, Wei Shen, Dan Su, Xi Li, Xiaoyun Ji, Haitao Yang, Wei Wang
2023, 14(6): 469-472. DOI: 10.1093/procel/pwac051
[Abstract] [PDF]