Ko Kuei Chen: a pioneer of modern pharmacological research in China
Huan Liu, Zhaoqi Liu, Xue Gong, Hao Cheng
2023, 14(5): 315-317. DOI: 10.1093/procel/pwac049
[Abstract] [PDF]
A molecular brake that modulates spliceosome pausing at detained introns contributes to neurodegeneration
Dawei Meng, Qian Zheng, Xue Zhang, Xuejiao Piao, Li Luo, Yichang Jia
2023, 14(5): 318-336. DOI: 10.1093/procel/pwac008
[Abstract] [PDF]
Modeling human pregastrulation development by 3D culture of blastoids generated from primed-to-naïve transitioning intermediates
Zhifen Tu, Yan Bi, Xuehao Zhu, Wenqiang Liu, Jindian Hu, Li Wu, Tengyan Mao, Jianfeng Zhou, Hanwei Wang, Hong Wang, Shaorong Gao, Yixuan Wang
2023, 14(5): 337-349. DOI: 10.1093/procel/pwac041
[Abstract] [PDF]
Single-cell analysis reveals an Angpt4-initiated EPDC-EC-CM cellular coordination cascade during heart regeneration
Zekai Wu, Yuan Shi, Yueli Cui, Xin Xing, Liya Zhang, Da Liu, Yutian Zhang, Ji Dong, Li Jin, Meijun Pang, Rui-Ping Xiao, Zuoyan Zhu, Jing-Wei Xiong, Xiangjun Tong, Yan Zhang, Shiqiang Wang, Fuchou Tang, Bo Zhang
2023, 14(5): 350-368. DOI: 10.1093/procel/pwac010
[Abstract] [PDF]
IDDoR: a novel reporter mouse system for simultaneous and quantitative in vivo analysis of both DNA double-strand break repair pathways
Yu Chen, Zhen Cui, Zhixi Chen, Ying Jiang, Zhiyong Mao
2023, 14(5): 369-375. DOI: 10.1093/procel/pwac001
[Abstract] [PDF]
Oxidative phosphorylation safeguards pluripotency via UDP-N-acetylglucosamine
Jiani Cao, Meng Li, Kun Liu, Xingxing Shi, Ning Sui, Yuchen Yao, Xiaojing Wang, Shiyu Li, Yuchang Tian, Shaojing Tan, Qian Zhao, Liang Wang, Xiahua Chai, Lin Zhang, Chong Liu, Xing Li, Zhijie Chang, Dong Li, Tongbiao Zhao
2023, 14(5): 376-381. DOI: 10.1093/procel/pwac009
[Abstract] [PDF]
Structural insights into signal transduction of the purinergic receptors P2Y1R and P2Y12R
Beibei Li, Shuo Han, Mu Wang, Yu Yu, Limin Ma, Xiaojing Chu, Qiuxiang Tan, Qiang Zhao, Beili Wu
2023, 14(5): 382-386. DOI: 10.1093/procel/pwac025
[Abstract] [PDF]
Mechanism and design of allosteric activators of SIRT1
Fei Liu, Ningning Pang, Rui-Ming Xu, Na Yang
2023, 14(5): 387-392. DOI: 10.1093/procel/pwac039
[Abstract] [PDF]