Richard Ho-Ping Sia: pioneer of infectiology in China
Xudong Liu, Yuanmeng Li, Naishi Li
2023, 14(4): 235-237. DOI: 10.1093/procel/pwac050
[Abstract] [PDF]
Neuronal guidance genes in health and diseases
Junichi Yuasa-Kawada, Mariko Kinoshita-Kawada, Yoshio Tsuboi, Jane Y. Wu
2023, 14(4): 238-261. DOI: 10.1093/procel/pwac030
[Abstract] [PDF]
Bilineage embryo-like structure from EPS cells can produce live mice with tetraploid trophectoderm
Kuisheng Liu, Xiaocui Xu, Dandan Bai, Yanhe Li, Yalin Zhang, Yanping Jia, Mingyue Guo, Xiaoxiao Han, Yingdong Liu, Yifan Sheng, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Jiqing Yin, Sheng Liu, Jiayu Chen, Hong Wang, Yixuan Wang, Wenqiang Liu, Shaorong Gao
2023, 14(4): 262-278. DOI: 10.1093/procel/pwac029
[Abstract] [PDF]
Single-nucleus transcriptomics reveals a gatekeeper role for FOXP1 in primate cardiac aging
Yiyuan Zhang, Yandong Zheng, Si Wang, Yanling Fan, Yanxia Ye, Yaobin Jing, Zunpeng Liu, Shanshan Yang, Muzhao Xiong, Kuan Yang, Jinghao Hu, Shanshan Che, Qun Chu, Moshi Song, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Shuai Ma, Jing Qu
2023, 14(4): 279-293. DOI: 10.1093/procel/pwac038
[Abstract] [PDF]
The host microbiota is associated with the occurrence and development of esophageal squamous cell carcinoma
Jing Zuo, Yanjun Liu, Wenjing Lv, Yudong Wang, Zhisong Fan, Long Wang, Li Feng, Xue Zhang, Jing Han, Zhiyu Ni
2023, 14(4): 294-298. DOI: 10.1093/procel/pwac024
[Abstract] [PDF]
Systematic identification of CRISPR off-target effects by CROss-seq
Yan Li, Shengyao Zhi, Tong Wu, Hong-Xuan Chen, Rui Kang, Dong-Zhao Ma, Zhou Songyang, Chuan He, Puping Liang, Guan-Zheng Luo
2023, 14(4): 299-303. DOI: 10.1093/procel/pwac018
[Abstract] [PDF]
Enhancing prime editing efficiency and flexibility with tethered and split pegRNAs
Ying Feng, Siyuan Liu, Qiqin Mo, Pengpeng Liu, Xiao Xiao, Hanhui Ma
2023, 14(4): 304-308. DOI: 10.1093/procel/pwac014
[Abstract] [PDF]
Gut microbial methionine impacts circadian clock gene expression and reactive oxygen species level in host gastrointestinal tract
Xiaolin Liu, Yue Ma, Ying Yu, Wenhui Zhang, Jingjing Shi, Xuan Zhang, Min Dai, Yuhan Wang, Hao Zhang, Jiahe Zhang, Jianghua Shen, Faming Zhang, Moshi Song, Jun Wang
2023, 14(4): 309-313. DOI: 10.1093/procel/pwac021
[Abstract] [PDF]