Fan-lan Tai: a pioneer of plant pathology and mycology in China
Yejing Ge
2023, 14(3): 159-161. DOI: 10.1093/procel/pwac031
[Abstract] [PDF]
Determiners of cell fates: the tricarboxylic acid cycle versus the citrate-malate shuttle
Dong Guo, Haiyan He, Ying Meng, Shudi Luo, Zhimin Lu
2023, 14(3): 162-164. DOI: 10.1093/procel/pwac026
[Abstract] [PDF]
The engagement of histone lysine methyltransferases with nucleosomes: structural basis, regulatory mechanisms, and therapeutic implications
Yanjing Li, Kexue Ge, Tingting Li, Run Cai, Yong Chen
2023, 14(3): 165-179. DOI: 10.1093/procel/pwac032
[Abstract] [PDF]
Single-cell transcriptomic atlas of mouse cochlear aging
Guoqiang Sun, Yandong Zheng, Xiaolong Fu, Weiqi Zhang, Jie Ren, Shuai Ma, Shuhui Sun, Xiaojuan He, Qiaoran Wang, Zhejun Ji, Fang Cheng, Kaowen Yan, Ziyi Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Jing Qu, Si Wang, Renjie Chai, Guang-Hui Liu
2023, 14(3): 180-201. DOI: 10.1093/procel/pwac058
[Abstract] [PDF]
4E-BP1 counteracts human mesenchymal stem cell senescence via maintaining mitochondrial homeostasis
Yifang He, Qianzhao Ji, Zeming Wu, Yusheng Cai, Jian Yin, Yiyuan Zhang, Sheng Zhang, Xiaoqian Liu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Si Wang, Moshi Song, Jing Qu
2023, 14(3): 202-216. DOI: 10.1093/procel/pwac037
[Abstract] [PDF]
Gαi1/3 mediation of Akt-mTOR activation is important for RSPO3-induced angiogenesis
Gang Xu, Li-na Qi, Mei-qing Zhang, Xue-yun Li, Jin-long Chai, Zhi-qing Zhang, Xia Chen, Qian Wang, Ke-ran Li, Cong Cao
2023, 14(3): 217-222. DOI: 10.1093/procel/pwac035
[Abstract] [PDF]
YME1L overexpression exerts pro-tumorigenic activity in glioma by promoting Gαi1 expression and Akt activation
Fang Liu, Gang Chen, Li-Na Zhou, Yin Wang, Zhi-qing Zhang, Xihu Qin, Cong Cao
2023, 14(3): 223-229. DOI: 10.1093/procel/pwac011
[Abstract] [PDF]
Suppression of USP8 sensitizes cells to ferroptosis via SQSTM1/p62-mediated ferritinophagy
Lihong Liu, Birong Zheng, Manhui Luo, Jie Du, Fang Yang, Chuanxin Huang, Zengyi Ma, Chunmei Li, Deyin Guo, Hong Peng
2023, 14(3): 230-234. DOI: 10.1093/procel/pwac004
[Abstract] [PDF]