Sung Shu Chien: the founder of modern Chinese botany
Huan Liu, Kaijing Huang, Xuefan Yuan, Hao Cheng
2023, 14(2): 79-83. DOI: 10.1093/procel/pwac047
[Abstract] [PDF]
How erastin assassinates cells by ferroptosis revealed
Boyi Gan
2023, 14(2): 84-86. DOI: 10.1093/procel/pwac007
[Abstract] [PDF]
Immunology of a unique biological structure: the Echinococcus laminated layer
Álvaro Díaz, Anabella A. Barrios, Leticia Grezzi, Camila Mouhape, Stephen J. Jenkins, Judith E. Allen, Cecilia Casaravilla
2023, 14(2): 87-103. DOI: 10.1093/procel/pwac023
[Abstract] [PDF]
Resolving the lineage relationship between malignant cells and vascular cells in glioblastomas
Fangyu Wang, Xuan Liu, Shaowen Li, Chen Zhao, Yumei Sun, Kuan Tian, Junbao Wang, Wei Li, Lichao Xu, Jing Jing, Juan Wang, Sylvia M. Evans, Zhiqiang Li, Ying Liu, Yan Zhou
2023, 14(2): 104-121. DOI: 10.1093/procel/pwac006
[Abstract] [PDF]
NDFIP1 limits cellular TAZ accumulation via exosomal sorting to inhibit NSCLC proliferation
Yirui Cheng, Xin Lu, Fan Li, Zhuo Chen, Yanshuang Zhang, Qing Han, Qingyu Zeng, Tingyu Wu, Ziming Li, Shun Lu, Cecilia Williams, Weiliang Xia
2023, 14(2): 122-135. DOI: 10.1093/procel/pwac017
[Abstract] [PDF]
Phosphorylation of NF2 at Serine-13 by MAP4K family kinases mediates pathological angiogenesis
Mingyue Ma, Zhenxing Zhong, Yuwen Zhu, Yuan Gu, Ruxin Jin, Zhipeng Meng, Yu Wang, Fa-Xing Yu
2023, 14(2): 136-141. DOI: 10.1093/procel/pwac005
[Abstract] [PDF]
Identification of lipid droplets in gut bacteria
Kai Zhang, Chang Zhou, Zemin Li, Xuehan Li, Ziyun Zhou, Linjia Cheng, Ahmed Hammad Mirza, Yumeng Shi, Bingbing Chen, Mengwei Zhang, Liujuan Cui, Congyan Zhang, Taotao Wei, Xuelin Zhang, Shuyan Zhang, Pingsheng Liu
2023, 14(2): 142-147. DOI: 10.1093/procel/pwac015
[Abstract] [PDF]
RNA helicase MTR4 drives tumorigenesis of nasopharyngeal carcinoma by regulating the expression of key cell cycle genes
Lili Yu, Lei Jiang, Meng Wu, Wenlong Dou, Kaiyuan Ji, Jianlong Zhou, Jinchul Kim, Yang Xu
2023, 14(2): 148-151. DOI: 10.1093/procel/pwac003
[Abstract] [PDF]
A long non-coding RNA LncSync regulates mouse cardiomyocyte homeostasis and cardiac hypertrophy through coordination of miRNA actions
Rujin Huang, Jinyang Liu, Xi Chen, Ying Zhi, Shuangyuan Ding, Jia Ming, Yulin Li, Yangming Wang, Jie Na
2023, 14(2): 152-157. DOI: 10.1093/procel/pwac019
[Abstract] [PDF]