Professor Delong Su: a pioneer in Schistosomiasis Eradication in China
Zhimei Que, Zhujun Su, Yuanyuan Meng
2023, 14(12): 861-865. DOI: 10.1093/procel/pwac048
[Abstract] [PDF]
Strategies for generating mouse model resources of human disease
Jirong Pan, Ling Zhang, Zhibing Huang, Dalu Zhao, He Li, Yanan Fu, Meng Wang, Borui Chen, Fuad A Iraqi, Grant Morahan, Chuan Qin
2023, 14(12): 866-870. DOI: 10.1093/procel/pwad011
[Abstract] [PDF]
Hunting out the repeat expansion in Huntington’s pigs
Guang Yang, Boxun Lu
2023, 14(12): 871-873. DOI: 10.1093/procel/pwad014
[Abstract] [PDF]
CRISPR-assisted transcription activation by phase-separation proteins
Jiaqi Liu, Yuxi Chen, Baoting Nong, Xiao Luo, Kaixin Cui, Zhan Li, Pengfei Zhang, Wenqiong Tan, Yue Yang, Wenbin Ma, Puping Liang, Zhou Songyang
2023, 14(12): 874-887. DOI: 10.1093/procel/pwad013
[Abstract] [PDF]
A single-nucleus transcriptomic atlas of primate testicular aging reveals exhaustion of the spermatogonial stem cell reservoir and loss of Sertoli cell homeostasis
Daoyuan Huang, Yuesheng Zuo, Chen Zhang, Guoqiang Sun, Ying Jing, Jinghui Lei, Shuai Ma, Shuhui Sun, Huifen Lu, Yusheng Cai, Weiqi Zhang, Fei Gao, Andy Peng Xiang, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Guang-Hui Liu, Jing Qu, Si Wang
2023, 14(12): 888-907. DOI: 10.1093/procel/pwac057
[Abstract] [PDF]
APOE-mediated suppression of the lncRNA MEG3 protects human cardiovascular cells from chronic inflammation
Hongkai Zhao, Kuan Yang, Yiyuan Zhang, Hongyu Li, Qianzhao Ji, Zeming Wu, Shuai Ma, Si Wang, Moshi Song, Guang-Hui Liu, Qiang Liu, Weiqi Zhang, Jing Qu
2023, 14(12): 908-913. DOI: 10.1093/procel/pwad017
[Abstract] [PDF]
Architecture of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus
Zixian Sun, Jing Cheng, Yuan Bai, Lin Cao, Daoxin Xie, Fei Deng, Xinzheng Zhang, Zihe Rao, Zhiyong Lou
2023, 14(12): 914-918. DOI: 10.1093/procel/pwad019
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structures of a prokaryotic heme transporter CydDC
Chen Zhu, Yanfeng Shi, Jing Yu, Wenhao Zhao, Lingqiao Li, Jingxi Liang, Xiaolin Yang, Bing Zhang, Yao Zhao, Yan Gao, Xiaobo Chen, Xiuna Yang, Lu Zhang, Luke W Guddat, Lei Liu, Haitao Yang, Zihe Rao, Jun Li
2023, 14(12): 919-923. DOI: 10.1093/procel/pwad022
[Abstract] [PDF]
Deciphering the placental abnormalities associated with somatic cell nuclear transfer at single-nucleus resolution
Liyuan Jiang, Xin Wang, Leyun Wang, Sinan Ma, Yali Ding, Chao Liu, Siqi Wang, Xuan Shao, Ying Zhang, Zhikun Li, Wei Li, Guihai Feng, Qi Zhou
2023, 14(12): 924-928. DOI: 10.1093/procel/pwad030
[Abstract] [PDF]