Microbiome research outlook: past, present, and future
Yunyun Gao, Danyi Li, Yong-Xin Liu
2023, 14(10): 709-712. DOI: 10.1093/procel/pwad031
[Abstract] [PDF]
The best practice for microbiome analysis using R
Tao Wen, Guoqing Niu, Tong Chen, Qirong Shen, Jun Yuan, Yong-Xin Liu
2023, 14(10): 713-725. DOI: 10.1093/procel/pwad024
[Abstract] [PDF]
“Sentinel or accomplice”: gut microbiota and microglia crosstalk in disorders of gut–brain interaction
Haonan Zheng, Cunzheng Zhang, Jindong Zhang, Liping Duan
2023, 14(10): 726-742. DOI: 10.1093/procel/pwad020
[Abstract] [PDF]
Impact of the microbiome on mosquito-borne diseases
Huicheng Shi, Xi Yu, Gong Cheng
2023, 14(10): 743-761. DOI: 10.1093/procel/pwad021
[Abstract] [PDF]
The microbiota–gut–brain axis and neurodevelopmental disorders
Qinwen Wang, Qianyue Yang, Xingyin Liu
2023, 14(10): 762-775. DOI: 10.1093/procel/pwad026
[Abstract] [PDF]
Immunogenic molecules associated with gut bacterial cell walls: chemical structures, immune-modulating functions, and mechanisms
Ruopeng Yin, Tao Wang, Huanqin Dai, Junjie Han, Jingzu Sun, Ningning Liu, Wang Dong, Jin Zhong, Hongwei Liu
2023, 14(10): 776-785. DOI: 10.1093/procel/pwad016
[Abstract] [PDF]