Academician Qi-Yi Xing (Chi-Yi Hsing): pioneer organic chemist of synthetic insulin
Ming-Hua Qiu
2022, 13(9): 627-630. DOI: 10.1007/s13238-021-00891-2
[Abstract] [PDF]
The mini player with diverse functions: extracellular vesicles in cell biology, disease, and therapeutics
Abhimanyu Thakur, Xiaoshan Ke, Ya-Wen Chen, Pedram Motallebnejad, Kui Zhang, Qizhou Lian, Huanhuan Joyce Chen
2022, 13(9): 631-654. DOI: 10.1007/s13238-021-00863-6
[Abstract] [PDF]
An ultrapotent pan-β-coronavirus lineage B (β-CoV-B) neutralizing antibody locks the receptor-binding domain in closed conformation by targeting its conserved epitope
Zezhong Liu, Wei Xu, Zhenguo Chen, Wangjun Fu, Wuqiang Zhan, Yidan Gao, Jie Zhou, Yunjiao Zhou, Jianbo Wu, Qian Wang, Xiang Zhang, Aihua Hao, Wei Wu, Qianqian Zhang, Yaming Li, Kaiyue Fan, Ruihong Chen, Qiaochu Jiang, Christian T. Mayer, Till Schoofs, Youhua Xie, Shibo Jiang, Yumei Wen, Zhenghong Yuan, Kang Wang, Lu Lu, Lei Sun, Qiao Wang
2022, 13(9): 655-675. DOI: 10.1007/s13238-021-00871-6
[Abstract] [PDF]
mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells
Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song
2022, 13(9): 676-682. DOI: 10.1007/s13238-021-00898-9
[Abstract] [PDF]
Modeling hepatoblastoma development with human fetal liver organoids reveals YAP1 activation is sufficient for tumorigenesis
Li Yang, Jin Chen, Jianqing Liang, Yufeng Zhang, Qingzhe Wang, Xiaojun Ren, Jinsong Wei, Qianchun Gong, Jiting Zhang, Ning Jiang, Xinhua Lin, Jin Li, Bing Zhao
2022, 13(9): 683-688. DOI: 10.1007/s13238-021-00893-0
[Abstract] [PDF]
Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease in complex with protease inhibitor PF-07321332
Yao Zhao, Chao Fang, Qi Zhang, Ruxue Zhang, Xiangbo Zhao, Yinkai Duan, Haofeng Wang, Yan Zhu, Lu Feng, Jinyi Zhao, Maolin Shao, Xiuna Yang, Leike Zhang, Chao Peng, Kailin Yang, Dawei Ma, Zihe Rao, Haitao Yang
2022, 13(9): 689-693. DOI: 10.1007/s13238-021-00883-2
[Abstract] [PDF]
Correction to: Potentiating CD8+ T cell antitumor activity by inhibiting PCSK9 to promote LDLR-mediated TCR recycling and signaling
Juanjuan Yuan, Ting Cai, Xiaojun Zheng, Yangzi Ren, Jingwen Qi, Xiaofei Lu, Huihui Chen, Huizhen Lin, Zijie Chen, Mengnan Liu, Shangwen He, Qijun Chen, Siyang Feng, Yingjun Wu, Zhenhai Zhang, Yanqing Ding, Wei Yang
2022, 13(9): 694-700. DOI: 10.1007/s13238-021-00833-y
[Abstract] [PDF]