Legacy of Hongxi Su: Pioneer of Chinese Cardiosurgery
Sumin Yang, Haoyu Hu, Xin Zheng, Shizhong Wang, Li Yuan
2022, 13(8): 549-551. DOI: 10.1007/s13238-021-00848-5
[Abstract] [PDF]
A framework for the responsible reform of the 14-day rule in human embryo research
Yaojin Peng, Jianwei Lv, Zhenyu Xiao, Lulu Ding, Qi Zhou
2022, 13(8): 552-558. DOI: 10.1007/s13238-022-00907-5
[Abstract] [PDF]
Emerging roles of spliceosome in cancer and immunity
Hui Yang, Bruce Beutler, Duanwu Zhang
2022, 13(8): 559-579. DOI: 10.1007/s13238-021-00856-5
[Abstract] [PDF]
BMP4 preserves the developmental potential of mESCs through Ube2s- and Chmp4b-mediated chromosomal stability safeguarding
Mingzhu Wang, Kun Zhao, Meng Liu, Mengting Wang, Zhibin Qiao, Shanru Yi, Yonghua Jiang, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, Jiqing Yin, Tianming Li, Hong Wang, Cizhong Jiang, Shaorong Gao, Jiayu Chen
2022, 13(8): 580-601. DOI: 10.1007/s13238-021-00896-x
[Abstract] [PDF]
SARS-CoV-2 impairs the disassembly of stress granules and promotes ALS-associated amyloid aggregation
Yichen Li, Shuaiyao Lu, Jinge Gu, Wencheng Xia, Shengnan Zhang, Shenqing Zhang, Yan Wang, Chong Zhang, Yunpeng Sun, Jian Lei, Cong Liu, Zhaoming Su, Juntao Yang, Xiaozhong Peng, Dan Li
2022, 13(8): 602-614. DOI: 10.1007/s13238-022-00905-7
[Abstract] [PDF]
Hyperthermia differentially affects specific human stem cells and their differentiated derivatives
Si Wang, Fang Cheng, Qianzhao Ji, Moshi Song, Zeming Wu, Yiyuan Zhang, Zhejun Ji, Huyi Feng, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Qi Zhou, Jing Qu, Wei Li, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang
2022, 13(8): 615-622. DOI: 10.1007/s13238-021-00887-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: Rescue of premature aging defects in Cockayne syndrome stem cells by CRISPR/Cas9-mediated gene correction
Si Wang, Zheying Min, Qianzhao Ji, Lingling Geng, Yao Su, Zunpeng Liu, Huifang Hu, Lixia Wang, Weiqi Zhang, Keiichiro Suzuiki, Yu Huang, Puyao Zhang, Tie-Shan Tang, Jing Qu, Yang Yu, Guang-Hui Liu, Jie Qiao
2022, 13(8): 623-625. DOI: 10.1007/s13238-021-00901-3
[Abstract] [PDF]