Chia Chi Wang and his research on Protozoology
Ting Shi, Lei Fu
2022, 13(7): 473-475. DOI: 10.1007/s13238-020-00759-x
[Abstract] [PDF]
Therapeutic cell engineering: designing programmable synthetic genetic circuits in mammalian cells
Maysam Mansouri, Martin Fussenegger
2022, 13(7): 476-489. DOI: 10.1007/s13238-021-00876-1
[Abstract] [PDF]
LIN28 coordinately promotes nucleolar/ribosomal functions and represses the 2C-like transcriptional program in pluripotent stem cells
Zhen Sun, Hua Yu, Jing Zhao, Tianyu Tan, Hongru Pan, Yuqing Zhu, Lang Chen, Cheng Zhang, Li Zhang, Anhua Lei, Yuyan Xu, Xianju Bi, Xin Huang, Bo Gao, Longfei Wang, Cristina Correia, Ming Chen, Qiming Sun, Yu Feng, Li Shen, Hao Wu, Jianlong Wang, Xiaohua Shen, George Q. Daley, Hu Li, Jin Zhang
2022, 13(7): 490-512. DOI: 10.1007/s13238-021-00864-5
[Abstract] [PDF]
Genomic and transcriptomic analysis unveils population evolution and development of pesticide resistance in fall armyworm Spodoptera frugiperda
Furong Gui, Tianming Lan, Yue Zhao, Wei Guo, Yang Dong, Dongming Fang, Huan Liu, Haimeng Li, Hongli Wang, Ruoshi Hao, Xiaofang Cheng, Yahong Li, Pengcheng Yang, Sunil Kumar Sahu, Yaping Chen, Le Cheng, Shuqi He, Ping Liu, Guangyi Fan, Haorong Lu, Guohai Hu, Wei Dong, Bin Chen, Yuan Jiang, Yongwei Zhang, Hanhong Xu, Fei Lin, Bernard Slippers, Alisa Postma, Matthew Jackson, Birhan Addisie Abate, Kassahun Tesfaye, Aschalew Lemma Demie, Meseret Destaw Bayeleygne, Dawit Tesfaye Degefu, Feng Chen, Paul K. Kuria, Zachary M. Kinyua, Tong-Xian Liu, Huanming Yang, Fangneng Huang, Xin Liu, Jun Sheng, Le Kang
2022, 13(7): 513-531. DOI: 10.1007/s13238-020-00795-7
[Abstract] [PDF]
Large-scale chemical screen identifies Gallic acid as a geroprotector for human stem cells
Hezhen Shan, Lingling Geng, Xiaoyu Jiang, Moshi Song, Jianxun Wang, Zunpeng Liu, Xiao Zhuo, Zeming Wu, Jianli Hu, Zhejun Ji, Si Wang, Piu Chan, Jing Qu, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu
2022, 13(7): 532-539. DOI: 10.1007/s13238-021-00872-5
[Abstract] [PDF]
Single-cell RNA sequencing reveals B cell-T cell interactions in vascular adventitia of hyperhomocysteinemia-accelerated atherosclerosis
Xiaolong Ma, Jiacheng Deng, Lulu Han, Yuwei Song, Yutong Miao, Xing Du, Guohui Dang, Dongmin Yang, Bitao Zhong, Changtao Jiang, Wei Kong, Qingbo Xu, Juan Feng, Xian Wang
2022, 13(7): 540-547. DOI: 10.1007/s13238-021-00904-0
[Abstract] [PDF]