Te-Pei Feng: a pioneer of neuromuscular physiology in China
Wei Xie, Ben-Yu Guo, Yanyan Qian
2022, 13(6): 387-393. DOI: 10.1007/s13238-021-00850-x
[Abstract] [PDF]
The hypothalamus for whole-body physiology: from metabolism to aging
Tiemin Liu, Yong Xu, Chun-Xia Yi, Qingchun Tong, Dongsheng Cai
2022, 13(6): 394-421. DOI: 10.1007/s13238-021-00834-x
[Abstract] [PDF]
Aging weakens Th17 cell pathogenicity and ameliorates experimental autoimmune uveitis in mice
He Li, Lei Zhu, Rong Wang, Lihui Xie, Jie Ren, Shuai Ma, Weiqi Zhang, Xiuxing Liu, Zhaohao Huang, Binyao Chen, Zhaohuai Li, Huyi Feng, Guang-Hui Liu, Si Wang, Jing Qu, Wenru Su
2022, 13(6): 422-445. DOI: 10.1007/s13238-021-00882-3
[Abstract] [PDF]
Structural and molecular basis for foot-and-mouth disease virus neutralization by two potent protective antibodies
Hu Dong, Pan Liu, Manyuan Bai, Kang Wang, Rui Feng, Dandan Zhu, Yao Sun, Suyu Mu, Haozhou Li, Michiel Harmsen, Shiqi Sun, Xiangxi Wang, Huichen Guo
2022, 13(6): 446-453. DOI: 10.1007/s13238-021-00828-9
[Abstract] [PDF]
Low-dose chloroquine treatment extends the lifespan of aged rats
Wei Li, Zhiran Zou, Yusheng Cai, Kuan Yang, Si Wang, Zunpeng Liu, Lingling Geng, Qun Chu, Zhejun Ji, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Moshi Song, Jing Qu, Weiqi Zhang
2022, 13(6): 454-461. DOI: 10.1007/s13238-021-00903-1
[Abstract] [PDF]
Molecular basis and homeostatic regulation of Zinc taste
Rui Luo, Yuxiang Zhang, Yinjun Jia, Yan Zhang, Zongyang Li, Jieqing Zhao, Ting Liu, Wei Zhang
2022, 13(6): 462-469. DOI: 10.1007/s13238-021-00845-8
[Abstract] [PDF]
Correction to: Nuclear m6A reader YTHDC1 regulates the scaffold function of LINE1 RNA in mouse ESCs and early embryos
Chuan Chen, Wenqiang Liu, Jiayin Guo, Yuanyuan Liu, Xuelian Liu, Jun Liu, Xiaoyang Dou, Rongrong Le, Yixin Huang, Chong Li, Lingyue Yang, Xiaochen Kou, Yanhong Zhao, You Wu, Jiayu Chen, Hong Wang, Bin Shen, Yawei Gao, Shaorong Gao
2022, 13(6): 470-471. DOI: 10.1007/s13238-021-00853-8
[Abstract] [PDF]