Sicien H. Chen, one of the pioneers and founders of Chinese entomology
Yejing Ge
2022, 13(5): 309-312. DOI: 10.1007/s13238-021-00829-8
[Abstract] [PDF]
Ferroptosis as an important driver of lupus
Chao Mao, Guang Lei, Li Zhuang, Boyi Gan
2022, 13(5): 313-315. DOI: 10.1007/s13238-021-00892-1
[Abstract] [PDF]
Homology-based repair induced by CRISPR-Cas nucleases in mammalian embryo genome editing
Xiya Zhang, Tao Li, Jianping Ou, Junjiu Huang, Puping Liang
2022, 13(5): 316-335. DOI: 10.1007/s13238-021-00838-7
[Abstract] [PDF]
Cardioprotective mechanism of SGLT2 inhibitor against myocardial infarction is through reduction of autosis
Kai Jiang, Yue Xu, Dandan Wang, Feng Chen, Zizhuo Tu, Jie Qian, Sheng Xu, Yixiang Xu, John Hwa, Jian Li, Hongcai Shang, Yaozu Xiang
2022, 13(5): 336-359. DOI: 10.1007/s13238-020-00809-4
[Abstract] [PDF]
The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
2022, 13(5): 360-378. DOI: 10.1007/s13238-021-00822-1
[Abstract] [PDF]
Comprehensive analysis of RNA-seq and whole genome sequencing data reveals no evidence for SARS-CoV-2 integrating into host genome
Yu-Sheng Chen, Shuaiyao Lu, Bing Zhang, Tingfu Du, Wen-Jie Li, Meng Lei, Yanan Zhou, Yong Zhang, Penghui Liu, Yong-Qiao Sun, Yong-Liang Zhao, Ying Yang, Xiaozhong Peng, Yun-Gui Yang
2022, 13(5): 379-385. DOI: 10.1007/s13238-021-00861-8
[Abstract] [PDF]