The Founder of Plant Taxonomy in China: HU Hsen-Hsu
Xiaojiang Hu, Jinshuang Ma
2022, 13(4): 231-233. DOI: 10.1007/s13238-021-00877-0
[Abstract] [PDF]
New concepts for generating interspecies chimeras using human pluripotent stem cells
Alejandro De Los Angeles, Jun Wu
2022, 13(4): 234-238. DOI: 10.1007/s13238-021-00880-5
[Abstract] [PDF]
Islet organoid as a promising model for diabetes
Xiaofei Zhang, Zhuo Ma, Eli Song, Tao Xu
2022, 13(4): 239-257. DOI: 10.1007/s13238-021-00831-0
[Abstract] [PDF]
Nuclear peripheral chromatin-lamin B1 interaction is required for global integrity of chromatin architecture and dynamics in human cells
Lei Chang, Mengfan Li, Shipeng Shao, Chen Li, Shanshan Ai, Boxin Xue, Yingping Hou, Yiwen Zhang, Ruifeng Li, Xiaoying Fan, Aibin He, Cheng Li, Yujie Sun
2022, 13(4): 258-280. DOI: 10.1007/s13238-020-00794-8
[Abstract] [PDF]
Drug target inference by mining transcriptional data using a novel graph convolutional network framework
Feisheng Zhong, Xiaolong Wu, Ruirui Yang, Xutong Li, Dingyan Wang, Zunyun Fu, Xiaohong Liu, XiaoZhe Wan, Tianbiao Yang, Zisheng Fan, Yinghui Zhang, Xiaomin Luo, Kaixian Chen, Sulin Zhang, Hualiang Jiang, Mingyue Zheng
2022, 13(4): 281-301. DOI: 10.1007/s13238-021-00885-0
[Abstract] [PDF]
Identification of a novel cDC2-committed progenitor within mouse common dendritic cell progenitor population
Yujie Tian, Xueheng Guo, Tao Wu, Kuangyu Fei, Li Wu
2022, 13(4): 302-307. DOI: 10.1007/s13238-021-00902-2
[Abstract] [PDF]
Correction to: PINK1 mediates neuronal survival in monkey
Ziyu Sun, Jianyu Ye, Junying Yuan
2022, 13(4): 308-308. DOI: 10.1007/s13238-021-00899-8
[Abstract] [PDF]