Youheng Tang, the pioneering founder of South China Agricultural University
Yuan Chen, Alan W. Adame, Ge-Zhi Chen, Yuanyuan Meng
2022, 13(3): 157-162. DOI: 10.1007/s13238-020-00815-6
[Abstract] [PDF]
Governing glutaminolysis by regulation of glutaminase succinylation
Qingxia Ma, Hongfei Jiang, Leina Ma, Ying Meng, Dong Guo, Yingying Tong, Zhimin Lu
2022, 13(3): 163-166. DOI: 10.1007/s13238-021-00897-w
[Abstract] [PDF]
Cancer biology deciphered by single-cell transcriptomic sequencing
Yanmeng Li, Jianshi Jin, Fan Bai
2022, 13(3): 167-179. DOI: 10.1007/s13238-021-00868-1
[Abstract] [PDF]
A pair of transporters controls mitochondrial Zn2+ levels to maintain mitochondrial homeostasis
Tengfei Ma, Liyuan Zhao, Jie Zhang, Ruofeng Tang, Xin Wang, Nan Liu, Qian Zhang, Fengyang Wang, Meijiao Li, Qian Shan, Yang Yang, Qiuyuan Yin, Limei Yang, Qiwen Gan, Chonglin Yang
2022, 13(3): 180-202. DOI: 10.1007/s13238-021-00881-4
[Abstract] [PDF]
Restoration of FMRP expression in adult V1 neurons rescues visual deficits in a mouse model of fragile X syndrome
Chaojuan Yang, Yonglu Tian, Feng Su, Yangzhen Wang, Mengna Liu, Hongyi Wang, Yaxuan Cui, Peijiang Yuan, Xiangning Li, Anan Li, Hui Gong, Qingming Luo, Desheng Zhu, Peng Cao, Yunbo Liu, Xunli Wang, Min-hua Luo, Fuqiang Xu, Wei Xiong, Liecheng Wang, Xiang-yao Li, Chen Zhang
2022, 13(3): 203-219. DOI: 10.1007/s13238-021-00878-z
[Abstract] [PDF]
Exosomes from antler stem cells alleviate mesenchymal stem cell senescence and osteoarthritis
Jinghui Lei, Xiaoyu Jiang, Wei Li, Jie Ren, Datao Wang, Zhejun Ji, Zeming Wu, Fang Cheng, Yusheng Cai, Zheng-Rong Yu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Chunyi Li, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Jing Qu, Si Wang
2022, 13(3): 220-226. DOI: 10.1007/s13238-021-00860-9
[Abstract] [PDF]
Correction to: Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model
Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia
2022, 13(3): 227-229. DOI: 10.1007/s13238-021-00873-4
[Abstract] [PDF]