The early days of structural biology at the Beijing Institute of Biophysics: In memory of Professor Zhengjiong Lin (1935–2022)
Jia-huai Wang
2022, 13(12): 869-872. DOI: 10.1007/s13238-022-00916-4
[Abstract] [PDF]
A world renowned psychophysiologist: Kaoliang Chow
Lei Zhang, Lijun Wang, Benyu Guo, Yanyan Qian, Qingming Liu
2022, 13(12): 873-876. DOI: 10.1007/s13238-020-00797-5
[Abstract] [PDF]
Metabolic reprogramming and epigenetic modifications on the path to cancer
Linchong Sun, Huafeng Zhang, Ping Gao
2022, 13(12): 877-919. DOI: 10.1007/s13238-021-00846-7
[Abstract] [PDF]
Differential transcriptomic landscapes of multiple organs from SARS-CoV-2 early infected rhesus macaques
Chun-Chun Gao, Man Li, Wei Deng, Chun-Hui Ma, Yu-Sheng Chen, Yong-Qiao Sun, Tingfu Du, Qian-Lan Liu, Wen-Jie Li, Bing Zhang, Lihong Sun, Si-Meng Liu, Fengli Li, Feifei Qi, Yajin Qu, Xinyang Ge, Jiangning Liu, Peng Wang, Yamei Niu, Zhiyong Liang, Yong-Liang Zhao, Bo Huang, Xiao-Zhong Peng, Ying Yang, Chuan Qin, Wei-Min Tong, Yun-Gui Yang
2022, 13(12): 920-939. DOI: 10.1007/s13238-022-00915-5
[Abstract] [PDF]
Targeting papain-like protease for broad-spectrum coronavirus inhibition
Shuofeng Yuan, Xiaopan Gao, Kaiming Tang, Jian-Piao Cai, Menglong Hu, Peng Luo, Lei Wen, Zi-Wei Ye, Cuiting Luo, Jessica Oi-Ling Tsang, Chris Chun-Yiu Chan, Yaoqiang Huang, Jianli Cao, Ronghui Liang, Zhenzhi Qin, Bo Qin, Feifei Yin, Hin Chu, Dong-Yan Jin, Ren Sun, Jasper Fuk-Woo Chan, Sheng Cui, Kwok-Yung Yuen
2022, 13(12): 940-953. DOI: 10.1007/s13238-022-00909-3
[Abstract] [PDF]
FTO stabilizes MIS12 and counteracts senescence
Sheng Zhang, Zeming Wu, Yue Shi, Si Wang, Jie Ren, Zihui Yu, Daoyuan Huang, Kaowen Yan, Yifang He, Xiaoqian Liu, Qianzhao Ji, Beibei Liu, Zunpeng Liu, Jing Qu, Guang-Hui Liu, Weimin Ci, Xiaoqun Wang, Weiqi Zhang
2022, 13(12): 954-960. DOI: 10.1007/s13238-022-00914-6
[Abstract] [PDF]
Correction to: mTORC2/RICTOR exerts differential levels of metabolic control in human embryonic, mesenchymal and neural stem cells
Qun Chu, Feifei Liu, Yifang He, Xiaoyu Jiang, Yusheng Cai, Zeming Wu, Kaowen Yan, Lingling Geng, Yichen Zhang, Huyi Feng, Kaixin Zhou, Si Wang, Weiqi Zhang, Guang-Hui Liu, Shuai Ma, Jing Qu, Moshi Song
2022, 13(12): 961-961. DOI: 10.1007/s13238-022-00917-3
[Abstract] [PDF]
Correction to: Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice
Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu
2022, 13(12): 962-962. DOI: 10.1007/s13238-022-00918-2
[Abstract] [PDF]