Tsai Chiao: The founder of physiology and aviation, aerospace and navigation medicine in China
Yalan Wang, Zijian Li, Yanyan Qian, Benyu Guo
2022, 13(11): 779-784. DOI: 10.1007/s13238-020-00737-3
[Abstract] [PDF]
Qi Fang: Affective interweave with patients
Tanping Fu, Wenli Duan, Mingyan Chen, Shuyang Zhang
2022, 13(11): 785-789. DOI: 10.1007/s13238-019-00667-9
[Abstract] [PDF]
Connecting past and present: single-cell lineage tracing
Cheng Chen, Yuanxin Liao, Guangdun Peng
2022, 13(11): 790-807. DOI: 10.1007/s13238-022-00913-7
[Abstract] [PDF]
Efficient expansion of rare human circulating hematopoietic stem/progenitor cells in steady-state blood using a polypeptide-forming 3D culture
Yulin Xu, Xiangjun Zeng, Mingming Zhang, Binsheng Wang, Xin Guo, Wei Shan, Shuyang Cai, Qian Luo, Honghu Li, Xia Li, Xue Li, Hao Zhang, Limengmeng Wang, Yu Lin, Lizhen Liu, Yanwei Li, Meng Zhang, Xiaohong Yu, Pengxu Qian, He Huang
2022, 13(11): 808-824. DOI: 10.1007/s13238-021-00900-4
[Abstract] [PDF]
Genome-wide CRISPR screen identifies synthetic lethality between DOCK1 inhibition and metformin in liver cancer
Junru Feng, Hui Lu, Wenhao Ma, Wenjing Tian, Zhuan Lu, Hongying Yang, Yongping Cai, Pengfei Cai, Yuchen Sun, Zilong Zhou, Jiaqian Feng, Jiazhong Deng, Ying Shu, Kun Qu, Weidong Jia, Ping Gao, Huafeng Zhang
2022, 13(11): 825-841. DOI: 10.1007/s13238-022-00906-6
[Abstract] [PDF]
Postnatal state transition of cardiomyocyte as a primary step in heart maturation
Zheng Li, Fang Yao, Peng Yu, Dandan Li, Mingzhi Zhang, Lin Mao, Xiaomeng Shen, Zongna Ren, Li Wang, Bingying Zhou
2022, 13(11): 842-862. DOI: 10.1007/s13238-022-00908-4
[Abstract] [PDF]
Gonadal mosaicism mediated female-biased gender control in mice
Meizhu Bai, Dan Liang, Yan Cheng, Guolong Liu, Qiudao Wang, Jinsong Li, Yuxuan Wu
2022, 13(11): 863-868. DOI: 10.1007/s13238-022-00910-w
[Abstract] [PDF]