Darwinian rebel: The legacy of Loh-Seng Tsai—Chinese animal psychologist
Yong Wang, Wei Chen, Shiying Li, Bin Yin
2022, 13(10): 701-706. DOI: 10.1007/s13238-021-00849-4
[Abstract] [PDF]
New pathogenic insights from large animal models of neurodegenerative diseases
Peng Yin, Shihua Li, Xiao-Jiang Li, Weili Yang
2022, 13(10): 707-720. DOI: 10.1007/s13238-022-00912-8
[Abstract] [PDF]
Bend family proteins mark chromatin boundaries and synergistically promote early germ cell differentiation
Guang Shi, Yaofu Bai, Xiya Zhang, Junfeng Su, Junjie Pang, Quanyuan He, Pengguihang Zeng, Junjun Ding, Yuanyan Xiong, Jingran Zhang, Jingwen Wang, Dan Liu, Wenbin Ma, Junjiu Huang, Zhou Songyang
2022, 13(10): 721-741. DOI: 10.1007/s13238-021-00884-1
[Abstract] [PDF]
Unveiling E2F4, TEAD1 and AP-1 as regulatory transcription factors of the replicative senescence program by multi-omics analysis
Yuting Wang, Liping Liu, Yifan Song, Xiaojie Yu, Hongkui Deng
2022, 13(10): 742-759. DOI: 10.1007/s13238-021-00894-z
[Abstract] [PDF]
8 Å structure of the outer rings of the Xenopus laevis nuclear pore complex obtained by cryo-EM and AI
Linhua Tai, Yun Zhu, He Ren, Xiaojun Huang, Chuanmao Zhang, Fei Sun
2022, 13(10): 760-777. DOI: 10.1007/s13238-021-00895-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2
Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, Yongliang Zhao, Yan Wu, Weijuan Shang, Xiaming Jiang, Jiwei Shan, Zihao Shen, Yi Tong, Liuxin Xu, Yu Chen, Yingle Liu, Gang Zou, Dimitri Lavillette, Zhenjiang Zhao, Rui Wang, Lili Zhu, Gengfu Xiao, Ke Lan, Honglin Li, Ke Xu
2022, 13(10): 778-778. DOI: 10.1007/s13238-020-00801-y
[Abstract] [PDF]