A tribute to Professor Yong Zhao
Zheng Tan, Jun Tang, Feng Wang, Xiaocui Li, Yanlian Chen, Songyang Zhou
2022, 13(1): 1-3. DOI: 10.1007/s13238-021-00875-2
[Abstract] [PDF]
PINK1 mediates neuronal survival in monkey
Zhiyu Sun, Jiangyu Ye, Junying Yuan
2022, 13(1): 4-5. DOI: 10.1007/s13238-021-00889-w
[Abstract] [PDF]
The p21-activated kinases in neural cytoskeletal remodeling and related neurological disorders
Kaifan Zhang, Yan Wang, Tianda Fan, Cheng Zeng, Zhong Sheng Sun
2022, 13(1): 6-25. DOI: 10.1007/s13238-020-00812-9
[Abstract] [PDF]
PINK1 kinase dysfunction triggers neurodegeneration in the primate brain without impacting mitochondrial homeostasis
Weili Yang, Xiangyu Guo, Zhuchi Tu, Xiusheng Chen, Rui Han, Yanting Liu, Sen Yan, Qi Wang, Zhifu Wang, Xianxian Zhao, Yunpeng Zhang, Xin Xiong, Huiming Yang, Peng Yin, Huida Wan, Xingxing Chen, Jifeng Guo, Xiao-Xin Yan, Lujian Liao, Shihua Li, Xiao-Jiang Li
2022, 13(1): 26-46. DOI: 10.1007/s13238-021-00888-x
[Abstract] [PDF]
cGAS guards against chromosome endto-end fusions during mitosis and facilitates replicative senescence
Xiaocui Li, Xiaojuan Li, Chen Xie, Sihui Cai, Mengqiu Li, Heping Jin, Shu Wu, Jun Cui, Haiying Liu, Yong Zhao
2022, 13(1): 47-64. DOI: 10.1007/s13238-021-00879-y
[Abstract] [PDF]
Isogenic human pluripotent stem cell disease models reveal ABRA deficiency underlies cTnT mutation-induced familial dilated cardiomyopathy
Bin Li, Yongkun Zhan, Qianqian Liang, Chen Xu, Xinyan Zhou, Huanhuan Cai, Yufan Zheng, Yifan Guo, Lei Wang, Wenqing Qiu, Baiping Cui, Chao Lu, Ruizhe Qian, Ping Zhou, Haiyan Chen, Yun Liu, Sifeng Chen, Xiaobo Li, Ning Sun
2022, 13(1): 65-71. DOI: 10.1007/s13238-021-00843-w
[Abstract] [PDF]
Persisting lung pathogenesis and minimum residual virus in hamster after acute COVID-19
Lunzhi Yuan, Huachen Zhu, Ming Zhou, Jian Ma, Rirong Chen, Liuqin Yu, Wenjia Chen, Wenshan Hong, Jia Wang, Yao Chen, Kun Wu, Wangheng Hou, Yali Zhang, Shengxiang Ge, Yixin Chen, Quan Yuan, Qiyi Tang, Tong Cheng, Yi Guan, Ningshao Xia
2022, 13(1): 72-77. DOI: 10.1007/s13238-021-00874-3
[Abstract] [PDF]