Origin of the Chinese word for “cell”: an unusual but wonderful idea of a mathematician
He Zhang
2021, 12(9): 671-674. DOI: 10.1007/s13238-020-00790-y
[Abstract] [PDF]
Cytochrome P450 reductase (POR) as a ferroptosis fuel
Pranavi Koppula, Li Zhuang, Boyi Gan
2021, 12(9): 675-679. DOI: 10.1007/s13238-021-00823-0
[Abstract] [PDF]
Higher-order assemblies in immune signaling:supramolecular complexes and phase separation
Shiyu Xia, Zhenhang Chen, Chen Shen, Tian-Min Fu
2021, 12(9): 680-694. DOI: 10.1007/s13238-021-00839-6
[Abstract] [PDF]
Single-nucleus transcriptomic landscape of primate hippocampal aging
Hui Zhang, Jiaming Li, Jie Ren, Shuhui Sun, Shuai Ma, Weiqi Zhang, Yang Yu, Yusheng Cai, Kaowen Yan, Wei Li, Baoyang Hu, Piu Chan, Guo-Guang Zhao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Qi Zhou, Jing Qu, Si Wang, Guang-Hui Liu
2021, 12(9): 695-716. DOI: 10.1007/s13238-021-00852-9
[Abstract] [PDF]
Host metabolism dysregulation and cell tropism identification in human airway and alveolar organoids upon SARS-CoV-2 infection
Rongjuan Pei, Jianqi Feng, Yecheng Zhang, Hao Sun, Lian Li, Xuejie Yang, Jiangping He, Shuqi Xiao, Jin Xiong, Ying Lin, Kun Wen, Hongwei Zhou, Jiekai Chen, Zhili Rong, Xinwen Chen
2021, 12(9): 717-733. DOI: 10.1007/s13238-020-00811-w
[Abstract] [PDF]
Understanding the phase separation characteristics of nucleocapsid protein provides a new therapeutic opportunity against SARS-CoV-2
Dan Zhao, Weifan Xu, Xiaofan Zhang, Xiaoting Wang, Yiyue Ge, Enming Yuan, Yuanpeng Xiong, Shenyang Wu, Shuya Li, Nian Wu, Tingzhong Tian, Xiaolong Feng, Hantao Shu, Peng Lang, Jingxin Li, Fengcai Zhu, Xiaokun Shen, Haitao Li, Pilong Li, Jianyang Zeng
2021, 12(9): 734-740. DOI: 10.1007/s13238-021-00832-z
[Abstract] [PDF]
Indiscriminate ssDNA cleavage activity of CRISPR-Cas12a induces no detectable off-target effects in mouse embryos
Yu Wei, Yingsi Zhou, Yajing Liu, Wenqin Ying, Ruiming Lv, Qimeng Zhao, Haibo Zhou, Erwei Zuo, Yidi Sun, Hui Yang, Changyang Zhou
2021, 12(9): 741-745. DOI: 10.1007/s13238-021-00824-z
[Abstract] [PDF]
Correction to:Lipid droplets and mitochondria are anchored during brown adipocyte differentiation
Liujuan Cui, Mirza Ahmed Hammad, Shuyan Zhang, Bin Liang, Pingsheng Liu
2021, 12(9): 746-746. DOI: 10.1007/s13238-020-00800-z
[Abstract] [PDF]