Kuo-Hua Sun: The founder of physiologic psychology and child psychology in China
Yimeng Wang, Yanyan Qian
2021, 12(8): 593-595. DOI: 10.1007/s13238-019-00666-w
[Abstract] [PDF]
A good gut feeling on Sarm1-mediated axon degeneration
Victoria E. von Saucken, David J. Simon
2021, 12(8): 596-598. DOI: 10.1007/s13238-021-00842-x
[Abstract] [PDF]
Cystine transporter SLC7A11/xCT in cancer: ferroptosis, nutrient dependency, and cancer therapy
Pranavi Koppula, Li Zhuang, Boyi Gan
2021, 12(8): 599-620. DOI: 10.1007/s13238-020-00789-5
[Abstract] [PDF]
Sarm1-mediated neurodegeneration within the enteric nervous system protects against local inflammation of the colon
Yue Sun, Qi Wang, Yi Wang, Wenran Ren, Ying Cao, Jiali Li, Xin Zhou, Wei Fu, Jing Yang
2021, 12(8): 621-638. DOI: 10.1007/s13238-021-00835-w
[Abstract] [PDF]
Graded and pan-neural disease phenotypes of Rett Syndrome linked with dosage of functional MeCP2
Xiaoying Chen, Xu Han, Bruno Blanchi, Wuqiang Guan, Weihong Ge, Yong-Chun Yu, Yi E. Sun
2021, 12(8): 639-652. DOI: 10.1007/s13238-020-00773-z
[Abstract] [PDF]
OSMRβ mutants enhance basal keratinocyte differentiation via inactivation of the STAT5/KLF7 axis in PLCA patients
Jun Liu, Junchen Chen, Yadan Zhong, Xiaoling Yu, Ping Lu, Jianqi Feng, Xin Zhang, Shufeng Ma, Chao Yang, Bin Yang, Zhili Rong
2021, 12(8): 653-661. DOI: 10.1007/s13238-020-00818-3
[Abstract] [PDF]
Structural insights into the activation initiation of full-length mGlu1
Jinyi Zhang, Lu Qu, Lijie Wu, Xiaomeng Tang, Feng Luo, Weixiu Xu, Yueming Xu, Zhi-Jie Liu, Tian Hua
2021, 12(8): 662-667. DOI: 10.1007/s13238-020-00808-5
[Abstract] [PDF]
Correction to: MiR-139-5p inhibits migration and invasion of colorectal cancer by downregulating AMFR and NOTCH1
Mingxu Song, Yuan Yin, Jiwei Zhang, Binbin Zhang, Zehua Bian, Chao Quan, Leyuan Zhou, Yaling Hu, Qifeng Wang, Shujuan Ni, Bojian Fei, Weili Wang, Xiang Du, Dong Hua, Zhaohui Huang
2021, 12(8): 668-670. DOI: 10.1007/s13238-021-00826-x
[Abstract] [PDF]