Debao Wang, the founder of nucleic acid biology and industry in People's Republic of China
Zhongliang Ma, Xianyi Wang, Yanli Li
2021, 12(4): 237-239. DOI: 10.1007/s13238-020-00777-9
[Abstract] [PDF]
Potentiating CD8+ T cell antitumor activity by inhibiting PCSK9 to promote LDLRmediated TCR recycling and signaling
Juanjuan Yuan, Ting Cai, Xiaojun Zheng, Yangzi Ren, Jingwen Qi, Xiaofei Lu, Huihui Chen, Huizhen Lin, Zijie Chen, Mengnan Liu, Shangwen He, Qijun Chen, Siyang Feng, Yingjun Wu, Zhenhai Zhang, Yanqing Ding, Wei Yang
2021, 12(4): 240-260. DOI: 10.1007/s13238-021-00821-2
[Abstract] [PDF]
Histone deacetylase 3 promotes innate antiviral immunity through deacetylation of TBK1
Jie-lin Tang, Qi Yang, Chong-hui Xu, He Zhao, Ya-ling Liu, Can-yu Liu, Yuan Zhou, Dong-wei Gai, Rong-juan Pei, Yun Wang, Xue Hu, Bo Zhong, Yan-yi Wang, Xin-wen Chen, Ji-zheng Chen
2021, 12(4): 261-278. DOI: 10.1007/s13238-020-00751-5
[Abstract] [PDF]
POST1/C12ORF49 regulates the SREBP pathway by promoting site-1 protease maturation
Jian Xiao, Yanni Xiong, Liu-Ting Yang, Ju-Qiong Wang, Zi-Mu Zhou, Le-Wei Dong, Xiong-Jie Shi, Xiaolu Zhao, Jie Luo, Bao-Liang Song
2021, 12(4): 279-296. DOI: 10.1007/s13238-020-00753-3
[Abstract] [PDF]
The nuclear bodies formed by histone demethylase KDM7A
Hui Ming, Qianfeng Wang, Yuwen Zhang, Luzhang Ji, Lu Cheng, Xiangru Huo, Zixiang Yan, Zhexiao Liu, Yongjun Dang, Bo Wen
2021, 12(4): 297-304. DOI: 10.1007/s13238-020-00783-x
[Abstract] [PDF]
Single-cell RNA-Seq analysis identified kidney progenitor cells from human urine
Yujia Wang, Yu Zhao, Zixian Zhao, Dandan Li, Hao Nie, Yufen Sun, Xiaobei Feng, Ting Zhang, Yu Ma, Jing Nie, Guangyan Cai, Xiangmei Chen, Wei Zuo
2021, 12(4): 305-312. DOI: 10.1007/s13238-020-00816-5
[Abstract] [PDF]
Correction to: Human cytomegalovirus DNA and immediate early protein 1/2 are highly associated with glioma and prognosis
Le Wen, Fei Zhao, Yong Qiu, Shuang Cheng, Jin-Yan Sun, Wei Fang, Simon Rayner, Michael A. McVoy, Xing-Jun Jiang, Qiyi Tang, Fang-Cheng Li, Fei Hu, Min-Hua Luo
2021, 12(4): 313-313. DOI: 10.1007/s13238-020-00787-7
[Abstract] [PDF]