“To live a meaningful life, be yourself and make yourself”: Haoyan Jen—a pioneer of China's environmental microbiology
Xin Zhang, Huan Liu
2021, 12(2): 81-83. DOI: 10.1007/s13238-020-00781-z
[Abstract] [PDF]
Pan-coronavirus fusion inhibitors as the hope for today and tomorrow
Xinling Wang, Shuai Xia, Yun Zhu, Lu Lu, Shibo Jiang
2021, 12(2): 84-88. DOI: 10.1007/s13238-020-00806-7
[Abstract] [PDF]
Role of glycosylation in TGF-β signaling and epithelial-to-mesenchymal transition in cancer
Jing Zhang, Peter ten Dijke, Manfred Wuhrer, Tao Zhang
2021, 12(2): 89-106. DOI: 10.1007/s13238-020-00741-7
[Abstract] [PDF]
Loss of 4.1N in epithelial ovarian cancer results in EMT and matrix-detached cell death resistance
Dandan Wang, Letian Zhang, Ajin Hu, Yuxiang Wang, Yan Liu, Jing Yang, Ningning Du, Xiuli An, Congying Wu, Congrong Liu
2021, 12(2): 107-127. DOI: 10.1007/s13238-020-00723-9
[Abstract] [PDF]
Metformin inhibits pancreatic cancer metastasis caused by SMAD4 deficiency and consequent HNF4G upregulation
Chengcheng Wang, Taiping Zhang, Quan Liao, Menghua Dai, Junchao Guo, Xinyu Yang, Wen Tan, Dongxin Lin, Chen Wu, Yupei Zhao
2021, 12(2): 128-144. DOI: 10.1007/s13238-020-00760-4
[Abstract] [PDF]
FOXO3-engineered human mesenchymal progenitor cells efficiently promote cardiac repair after myocardial infarction
Jinghui Lei, Si Wang, Wang Kang, Qun Chu, Zunpeng Liu, Liang Sun, Yun Ji, Concepcion Rodriguez Esteban, Yan Yao, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Piu Chan, Guang-Hui Liu, Weiqi Zhang, Moshi Song, Jing Qu
2021, 12(2): 145-151. DOI: 10.1007/s13238-020-00779-7
[Abstract] [PDF]
Single-cell transcriptomics of cardiac progenitors reveals functional subpopulations and their cooperative crosstalk in cardiac repair
Lei Gao, Hongjie Zhang, Jingyi Cui, Lijuan Pei, Shiqi Huang, Yaning Mao, Zhongmin Liu, Ke Wei, Hongming Zhu
2021, 12(2): 152-157. DOI: 10.1007/s13238-020-00788-6
[Abstract] [PDF]