Fern botanist Ren-Chang Ching and his taxonomic system
Xunfeng Xu, Lei Fu
2021, 12(12): 903-905. DOI: 10.1007/s13238-020-00758-y
[Abstract] [PDF]
RNA m6A meets transposable elements and chromatin
Chenxi He, Fei Lan
2021, 12(12): 906-910. DOI: 10.1007/s13238-021-00859-2
[Abstract] [PDF]
The potential of using blood circular RNA as liquid biopsy biomarker for human diseases
Guoxia Wen, Tong Zhou, Wanjun Gu
2021, 12(12): 911-946. DOI: 10.1007/s13238-020-00799-3
[Abstract] [PDF]
Generation of developmentally competent oocytes and fertile mice from parthenogenetic embryonic stem cells
Chenglei Tian, Linlin Liu, Ming Zeng, Xiaoyan Sheng, Dai Heng, Lingling Wang, Xiaoying Ye, David L. Keefe, Lin Liu
2021, 12(12): 947-964. DOI: 10.1007/s13238-021-00865-4
[Abstract] [PDF]
METTL9 mediated N1-histidine methylation of zinc transporters is required for tumor growth
Mengyue Lv, Dan Cao, Liwen Zhang, Chi Hu, Shukai Li, Panrui Zhang, Lianbang Zhu, Xiao Yi, Chaoliang Li, Alin Yang, Zhentao Yang, Yi Zhu, Kaiguang Zhang, Wen Pan
2021, 12(12): 965-970. DOI: 10.1007/s13238-021-00857-4
[Abstract] [PDF]
Correction to: The nucleocapsid protein of rice stripe virus in cell nuclei of vector insect regulates viral replication
Wan Zhao, Junjie Zhu, Hong Lu, Jiaming Zhu, Fei Jiang, Wei Wang, Lan Luo, Le Kang, Feng Cui
2021, 12(12): 971-975. DOI: 10.1007/s13238-021-00854-7
[Abstract] [PDF]