Looking at nerves, seeing the mind: Yu-Chuan Tsang as a modern Chinese physiological psychologist
Shiying Li, Wei Chen, Shengjun Wen
2021, 12(11): 825-831. DOI: 10.1007/s13238-020-00798-4
[Abstract] [PDF]
Convergent evolution of SARS-CoV-2 in human and animals
Hang-Yu Zhou, Cheng-Yang Ji, Hang Fan, Na Han, Xiao-Feng Li, Aiping Wu, Cheng-Feng Qin
2021, 12(11): 832-835. DOI: 10.1007/s13238-021-00847-6
[Abstract] [PDF]
Ferroptosis, radiotherapy, and combination therapeutic strategies
Guang Lei, Chao Mao, Yuelong Yan, Li Zhuang, Boyi Gan
2021, 12(11): 836-857. DOI: 10.1007/s13238-021-00841-y
[Abstract] [PDF]
RIP1-dependent linear and nonlinear recruitments of caspase-8 and RIP3 respectively to necrosome specify distinct cell death outcomes
Xiang Li, Chuan-Qi Zhong, Rui Wu, Xiaozheng Xu, Zhang-Hua Yang, Shaowei Cai, Xiurong Wu, Xin Chen, Zhiyong Yin, Qingzu He, Dianjie Li, Fei Xu, Yihua Yan, Hong Qi, Changchuan Xie, Jianwei Shuai, Jiahuai Han
2021, 12(11): 858-875. DOI: 10.1007/s13238-020-00810-x
[Abstract] [PDF]
High-throughput screening identifies established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors
Yao Zhao, Xiaoyu Du, Yinkai Duan, Xiaoyan Pan, Yifang Sun, Tian You, Lin Han, Zhenming Jin, Weijuan Shang, Jing Yu, Hangtian Guo, Qianying Liu, Yan Wu, Chao Peng, Jun Wang, Chenghao Zhu, Xiuna Yang, Kailin Yang, Ying Lei, Luke W. Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Lei Sun, Leike Zhang, Zihe Rao, Haitao Yang
2021, 12(11): 876-887. DOI: 10.1007/s13238-021-00836-9
[Abstract] [PDF]
Deciphering primate retinal aging at single-cell resolution
Si Wang, Yuxuan Zheng, Qingqing Li, Xiaojuan He, Ruotong Ren, Weiqi Zhang, Moshi Song, Huifang Hu, Feifei Liu, Guoqiang Sun, Shuhui Sun, Zunpeng Liu, Yang Yu, Piu Chan, Guo-Guang Zhao, Qi Zhou, Guang-Hui Liu, Fuchou Tang, Jing Qu
2021, 12(11): 888-897. DOI: 10.1007/s13238-020-00791-x
[Abstract] [PDF]
Precise genome editing without exogenous donor DNA via retron editing system in human cells
Xiangfeng Kong, Zikang Wang, Renxia Zhang, Xing Wang, Yingsi Zhou, Linyu Shi, Hui Yang
2021, 12(11): 898-902. DOI: 10.1007/s13238-021-00862-7
[Abstract] [PDF]