Professor Haowen Xu: The founder of exercise biochemistry in China
Wei Gong, Yijing Shen, Jiaqi Bao, Yike Ying, Han Zhou, Zhifeng Wu
2021, 12(10): 747-750. DOI: 10.1007/s13238-019-00663-z
[Abstract] [PDF]
Single cell RNA and immune repertoire profiling of COVID-19 patients reveal novel neutralizing antibody
Fang Li, Meng Luo, Wenyang Zhou, Jinliang Li, Xiyun Jin, Zhaochun Xu, Liran Juan, Zheng Zhang, Yuou Li, Renqiang Liu, Yiqun Li, Chang Xu, Kexin Ma, Huimin Cao, Jingwei Wang, Pingping Wang, Zhigao Bu, Qinghua Jiang
2021, 12(10): 751-755. DOI: 10.1007/s13238-020-00807-6
[Abstract] [PDF]
The exploration of N6-deoxyadenosine methylation in mammalian genomes
Xuwen Li, Zijian Zhang, Xinlong Luo, Jacob Schrier, Andrew D. Yang, Tao P. Wu
2021, 12(10): 756-768. DOI: 10.1007/s13238-021-00866-3
[Abstract] [PDF]
Metformin activates chaperone-mediated autophagy and improves disease pathologies in an Alzheimer disease mouse model
Xiaoyan Xu, Yaqin Sun, Xufeng Cen, Bing Shan, Qingwei Zhao, Tingxue Xie, Zhe Wang, Tingjun Hou, Yu Xue, Mengmeng Zhang, Di Peng, Qiming Sun, Cong Yi, Ayaz Najafov, Hongguang Xia
2021, 12(10): 769-787. DOI: 10.1007/s13238-021-00858-3
[Abstract] [PDF]
KIF2C: a novel link between Wnt/β-catenin and mTORC1 signaling in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma
Shi Wei, Miaomiao Dai, Chi Zhang, Kai Teng, Fengwei Wang, Hongbo Li, Weipeng Sun, Zihao Feng, Tiebang Kang, Xinyuan Guan, Ruihua Xu, Muyan Cai, Dan Xie
2021, 12(10): 788-809. DOI: 10.1007/s13238-020-00766-y
[Abstract] [PDF]
Cooperation-based sperm clusters mediate sperm oviduct entry and fertilization
Yongcun Qu, Qi Chen, Shanshan Guo, Chiyuan Ma, Yonggang Lu, Junchao Shi, Shichao Liu, Tong Zhou, Taichi Noda, Jingjing Qian, Liwen Zhang, Xili Zhu, Xiaohua Lei, Yujing Cao, Wei Li, Wei Li, Nicolas Plachta, Martin M. Matzuk, Masahito Ikawa, Enkui Duan, Ying Zhang, Hongmei Wang
2021, 12(10): 810-817. DOI: 10.1007/s13238-021-00825-y
[Abstract] [PDF]
Molecular deconvolution of the neutralizing antibodies induced by an inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine
Xingdong Zhou, Hui Wang, Qun Ji, Mingjuan Du, Yuexia Liang, Huanhuan Li, Fan Li, Hang Shang, Xiujuan Zhu, Wei Wang, Lichun Jiang, Alexey V. Stepanov, Tianyu Ma, Nanxin Gong, Xiaodong Jia, Alexander G. Gabibov, Zhiyong Lou, Yinying Lu, Yu Guo, Hongkai Zhang, Xiaoming Yang
2021, 12(10): 818-823. DOI: 10.1007/s13238-021-00840-z
[Abstract] [PDF]