Chi-Nan Hu-Pioneer of Chinese neuroscience and cognitive science
Yunjin Wang, Yanyan Qian
2020, 11(7): 465-468. DOI: 10.1007/s13238-019-00658-w
[Abstract] [PDF]
SIRT7 slows down stem cell aging by preserving heterochromatin: a perspective on the new discovery
Luyang Sun, Weiwei Dang
2020, 11(7): 469-471. DOI: 10.1007/s13238-020-00735-5
[Abstract] [PDF]
HDAC inhibitors overcome immunotherapy resistance in B-cell lymphoma
Xiaoguang Wang, Brittany C. Waschke, Rachel A Woolaver, Samantha M. Y. Chen, Zhangguo Chen, Jing H. Wang
2020, 11(7): 472-482. DOI: 10.1007/s13238-020-00694-x
[Abstract] [PDF]
SIRT7 antagonizes human stem cell aging as a heterochromatin stabilizer
Shijia Bi, Zunpeng Liu, Zeming Wu, Zehua Wang, Xiaoqian Liu, Si Wang, Jie Ren, Yan Yao, Weiqi Zhang, Moshi Song, Guang-Hui Liu, Jing Qu
2020, 11(7): 483-504. DOI: 10.1007/s13238-020-00728-4
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM snapshots of mycobacterial arabinosyltransferase complex EmbB2-AcpM2
Lu Zhang, Yao Zhao, Ruogu Gao, Jun Li, Xiuna Yang, Yan Gao, Wei Zhao, Sudagar S. Gurcha, Natacha Veerapen, Sarah M. Batt, Kajelle Kaur Besra, Wenqing Xu, Lijun Bi, Xian'en Zhang, Luke W. Guddat, Haitao Yang, Quan Wang, Gurdyal S. Besra, Zihe Rao
2020, 11(7): 505-517. DOI: 10.1007/s13238-020-00726-6
[Abstract] [PDF]
Modulation of metabolic functions through Cas13d-mediated gene knockdown in liver
Bingbing He, Wenbo Peng, Jia Huang, Hang Zhang, Yingsi Zhou, Xiali Yang, Jing Liu, Zhijie Li, Chunlong Xu, Mingxing Xue, Hui Yang, Pengyu Huang
2020, 11(7): 518-524. DOI: 10.1007/s13238-020-00700-2
[Abstract] [PDF]
Human cytomegalovirus DNA and immediate early protein 1/2 are highly associated with glioma and prognosis
Le Wen, Fei Zhao, Yong Qiu, Shuang Cheng, Jin-Yan Sun, Wei Fang, Simon Rayner, Michael A. McVoy, Xing-Jun Jiang, Qiyi Tang, Fang-Cheng Li, Fei Hu, Min-Hua Luo
2020, 11(7): 525-533. DOI: 10.1007/s13238-020-00696-9
[Abstract] [PDF]
FAK-targeting PROTAC as a chemical tool for the investigation of non-enzymatic FAK function in mice
Hongying Gao, Chunwei Zheng, Jian Du, Yue Wu, Yonghui Sun, Chunsheng Han, Kehkooi Kee, Yu Rao
2020, 11(7): 534-539. DOI: 10.1007/s13238-020-00732-8
[Abstract] [PDF]
Correction to: Characterization of oogonia stem cells in mice by Fragilis
Xiaoyan Sheng, Chenglei Tian, Linlin Liu, Lingling Wang, Xiaoying Ye, Jie Li, Ming Zeng, Lin Liu
2020, 11(7): 540-541. DOI: 10.1007/s13238-019-00675-9
[Abstract] [PDF]