Zing-Yang Kuo and behavior epigenesis based on animal experiments
Yanyan Qian, Wei Chen, Benyu Guo
2020, 11(6): 387-390. DOI: 10.1007/s13238-018-0516-9
[Abstract] [PDF]
Seven facts and five initiatives for gut microbiome research
Danyi Li, Chunhui Gao, Faming Zhang, Ruifu Yang, Canhui Lan, Yonghui Ma, Jun Wang
2020, 11(6): 391-400. DOI: 10.1007/s13238-020-00697-8
[Abstract] [PDF]
Non-enzymatic covalent modifications: a new link between metabolism and epigenetics
Qingfei Zheng, Igor Maksimovic, Akhil Upad, Yael David
2020, 11(6): 401-416. DOI: 10.1007/s13238-020-00722-w
[Abstract] [PDF]
Integrative analysis of in vivo recording with single-cell RNA-seq data reveals molecular properties of light-sensitive neurons in mouse V1
Jianwei Liu, Mengdi Wang, Le Sun, Na Clara Pan, Changjiang Zhang, Junjing Zhang, Zhentao Zuo, Sheng He, Qian Wu, Xiaoqun Wang
2020, 11(6): 417-432. DOI: 10.1007/s13238-020-00720-y
[Abstract] [PDF]
Primary cilia mediate Klf2-dependant Notch activation in regenerating heart
Xueyu Li, Qiang Lu, Yuanyuan Peng, Fang Geng, Xuelian Shao, Huili Zhou, Ying Cao, Ruilin Zhang
2020, 11(6): 433-445. DOI: 10.1007/s13238-020-00695-w
[Abstract] [PDF]
Regulation of aerobic glycolysis to decelerate tumor proliferation by small molecule inhibitors targeting glucose transporters
Meng Gao, Jian Huang, Xin Jiang, Yafei Yuan, Huanhuan Pang, Shuchen Luo, Nan Wang, Chengbo Yao, Zuwan Lin, Debing Pu, Shuo Zhang, Pengcheng Sun, Zhuoyi Liu, Yu Xiao, Qian Wang, Zeping Hu, Hang Yin
2020, 11(6): 446-451. DOI: 10.1007/s13238-020-00725-7
[Abstract] [PDF]
Rapid construction of a whole-genome mutant library by combining haploid stem cells and inducible self-inactivating PiggyBac transposon
Junjie Mao, Kai Xu, Jiabao Han, Guihai Feng, Ying Zhang, Wei Li
2020, 11(6): 452-457. DOI: 10.1007/s13238-020-00702-0
[Abstract] [PDF]
Structures of a P4-ATPase lipid flippase in lipid bilayers
Yilin He, Jinkun Xu, Xiaofei Wu, Long Li
2020, 11(6): 458-463. DOI: 10.1007/s13238-020-00712-y
[Abstract] [PDF]