Richang Cao: pioneer advocate of dialectical materialism applied to psychological research
Baoyuan Zhang
2020, 11(5): 309-310. DOI: 10.1007/s13238-019-0615-2
[Abstract] [PDF]
High resolution structure of hexameric herpesvirus DNA-packaging motor elucidates revolving mechanism and ends 20-year fervent debate
Peixuan Guo
2020, 11(5): 311-315. DOI: 10.1007/s13238-020-00714-w
[Abstract] [PDF]
Progress towards revealing the mechanism of herpesvirus capsid maturation and genome packaging
Zhihai Li, Xuekui Yu
2020, 11(5): 316-317. DOI: 10.1007/s13238-020-00716-8
[Abstract] [PDF]
Research journey of respirasome
Meng Wu, Jinke Gu, Shuai Zong, Runyu Guo, Tianya Liu, Maojun Yang
2020, 11(5): 318-338. DOI: 10.1007/s13238-019-00681-x
[Abstract] [PDF]
Architecture of the herpesvirus genomepackaging complex and implications for DNA translocation
Yunxiang Yang, Pan Yang, Nan Wang, Zhonghao Chen, Dan Su, Z. Hong Zhou, Zihe Rao, Xiangxi Wang
2020, 11(5): 339-351. DOI: 10.1007/s13238-020-00710-0
[Abstract] [PDF]
CAS9 is a genome mutator by directly disrupting DNA-PK dependent DNA repair pathway
Shuxiang Xu, Jinchul Kim, Qingshuang Tang, Qu Chen, Jingfeng Liu, Yang Xu, Xuemei Fu
2020, 11(5): 352-365. DOI: 10.1007/s13238-020-00699-6
[Abstract] [PDF]
Structures of the portal vertex reveal essential protein-protein interactions for Herpesvirus assembly and maturation
Nan Wang, Wenyuan Chen, Ling Zhu, Dongjie Zhu, Rui Feng, Jialing Wang, Bin Zhu, Xinzheng Zhang, Xiaoqing Chen, Xianjie Liu, Runbin Yan, Dongyao Ni, Grace Guoying Zhou, Hongrong Liu, Zihe Rao, Xiangxi Wang
2020, 11(5): 366-373. DOI: 10.1007/s13238-020-00711-z
[Abstract] [PDF]
Structural changes of a bacteriophage upon DNA packaging and maturation
Wenyuan Chen, Hao Xiao, Xurong Wang, Shuanglin Song, Zhen Han, Xiaowu Li, Fan Yang, Li Wang, Jingdong Song, Hongrong Liu, Lingpeng Cheng
2020, 11(5): 374-379. DOI: 10.1007/s13238-020-00715-9
[Abstract] [PDF]
TCF-1 deficiency influences the composition of intestinal microbiota and enhances susceptibility to colonic inflammation
Guotao Yu, Fang Wang, Menghao You, Tiansong Xu, Chunlei Shao, Yuning Liu, Ruiqi Liu, Min Deng, Zhihong Qi, Zhao Wang, Jingjing Liu, Yingpeng Yao, Jingjing Chen, Zhen Sun, Shanshan Hao, Wenhui Guo, Tianyan Zhao, Zhengquan Yu, Qian Zhang, Yaofeng Zhao, Feng Chen, Shuyang Yu
2020, 11(5): 380-386. DOI: 10.1007/s13238-020-00689-8
[Abstract] [PDF]