Just for Chinese people’s stood up—Prof. Fangzhou Gu, father of “sugar pills”
Jun Wu, Dexiang Dong, Ying Li
2020, 11(4): 231-234. DOI: 10.1007/s13238-019-00669-7
[Abstract] [PDF]
Puzzle of highly pathogenic human coronaviruses (2019-nCoV)
Jing Li, Wenjun Liu
2020, 11(4): 235-238. DOI: 10.1007/s13238-020-00693-y
[Abstract] [PDF]
Lifting the veil on the keratinocyte contribution to cutaneous nociception
Matthieu Talagas, Nicolas Lebonvallet, François Berthod, Laurent Misery
2020, 11(4): 239-250. DOI: 10.1007/s13238-019-00683-9
[Abstract] [PDF]
Washed microbiota transplantation vs. manual fecal microbiota transplantation: clinical findings, animal studies and in vitro screening
Ting Zhang, Gaochen Lu, Zhe Zhao, Yafei Liu, Quan Shen, Pan Li, Yaoyao Chen, Haoran Yin, Huiquan Wang, Cicilia Marcella, Bota Cui, Lei Cheng, Guozhong Ji, Faming Zhang
2020, 11(4): 251-266. DOI: 10.1007/s13238-019-00684-8
[Abstract] [PDF]
Electric field-driven building blocks for introducing multiple gradients to hydrogels
Gang Xu, Zhaozhao Ding, Qiang Lu, Xiaoyi Zhang, Xiaozhong Zhou, Liying Xiao, Guozhong Lu, David L Kaplan
2020, 11(4): 267-285. DOI: 10.1007/s13238-020-00692-z
[Abstract] [PDF]
LHX6 is essential for the migration of human pluripotent stem cell-derived GABAergic interneurons
Fang Yuan, Kai-Heng Fang, Yuan Hong, Shi-Bo Xu, Min Xu, Yufeng Pan, Yan Liu
2020, 11(4): 286-291. DOI: 10.1007/s13238-019-00686-6
[Abstract] [PDF]
Frequent RNF43 mutation contributes to moderate activation of Wnt signaling in colorectal signet-ring cell carcinoma
Yaqi Li, Jian Li, Renjie Wang, Long Zhang, Guoxiang Fu, Xueying Wang, Yebin Wang, Chuantao Fang, Dandan Zhang, Duo Du, Xiaoji Ma, Mengxue Pan, Qiang Guo, Xiaoya Xu, Xiang Hu, Yi Zhou, Shaobo Mo, Huijun Wang, Jianjun Gao, Shenglin Huang, Yun Liu, Sanjun Cai, Guoqiang Hua, Junjie Peng, Fa-Xing Yu
2020, 11(4): 292-298. DOI: 10.1007/s13238-020-00691-0
[Abstract] [PDF]
Cell-cell contact-induced gene editing/ activation in mammalian cells using a synNotch-CRISPR/Cas9 system
Hongxin Huang, Xin Zhang, Jie Lv, Hongcheng Yang, Xinlong Wang, Shufeng Ma, Ruoyang Shao, Xin Peng, Ying Lin, Zhili Rong
2020, 11(4): 299-303. DOI: 10.1007/s13238-020-00690-1
[Abstract] [PDF]
Binding to m6A RNA promotes YTHDF2-mediated phase separation
Jiahua Wang, Liyong Wang, Jianbo Diao, Yujiang Geno Shi, Yang Shi, Honghui Ma, Hongjie Shen
2020, 11(4): 304-307. DOI: 10.1007/s13238-019-00660-2
[Abstract] [PDF]