A pioneer of modern Chinese Physiology: Dr. Robert Kho-Seng Lim
Fang Zhang
2020, 11(3): 155-157. DOI: 10.1007/s13238-019-00655-z
[Abstract] [PDF]
Atomic-resolution view of complete TCR-CD3 revealed
Jijie Chai
2020, 11(3): 158-160. DOI: 10.1007/s13238-019-00677-7
[Abstract] [PDF]
Long non-coding RNA LncKdm2b regulates cortical neuronal differentiation by cis-activating Kdm2b
Wei Li, Wenchen Shen, Bo Zhang, Kuan Tian, Yamu Li, Lili Mu, Zhiyuan Luo, Xiaoling Zhong, Xudong Wu, Ying Liu, Yan Zhou
2020, 11(3): 161-186. DOI: 10.1007/s13238-019-0650-z
[Abstract] [PDF]
Activation of the pattern recognition receptor NOD1 augments colon cancer metastasis
Henry Y. Jiang, Sara Najmeh, Guy Martel, Elyse MacFadden-Murphy, Raquel Farias, Paul Savage, Arielle Leone, Lucie Roussel, Jonathan Cools-Lartigue, Stephen Gowing, Julie Berube, Betty Giannias, France Bourdeau, Carlos H. F. Chan, Jonathan D. Spicer, Rebecca McClure, Morag Park, Simon Rousseau, Lorenzo E. Ferri
2020, 11(3): 187-201. DOI: 10.1007/s13238-019-00687-5
[Abstract] [PDF]
Phase separation of the C. elegans Polycomb protein SOP-2 is modulated by RNA and sumoylation
Wenyan Qu, Zheng Wang, Hong Zhang
2020, 11(3): 202-207. DOI: 10.1007/s13238-019-00680-y
[Abstract] [PDF]
Crystal structures of N-terminal WRKY transcription factors and DNA complexes
Yong-ping Xu, Hua Xu, Bo Wang, Xiao-Dong Su
2020, 11(3): 208-213. DOI: 10.1007/s13238-019-00670-0
[Abstract] [PDF]
The ZBTB24-CDCA7 axis regulates HELLS enrichment at centromeric satellite repeats to facilitate DNA methylation
Swanand Hardikar, Zhengzhou Ying, Yang Zeng, Hongbo Zhao, Bigang Liu, Nicolas Veland, Kevin McBride, Xiaodong Cheng, Taiping Chen
2020, 11(3): 214-218. DOI: 10.1007/s13238-019-00682-w
[Abstract] [PDF]
αKLOTHO and sTGFβR2 treatment counteract the osteoarthritic phenotype developed in a rat model
Paloma Martinez-Redondo, Isabel Guillen-Guillen, Noah Davidsohn, Chao Wang, Javier Prieto, Masakazu Kurita, Fumiyuki Hatanaka, Cuiqing Zhong, Reyna Hernandez-Benitez, Tomoaki Hishida, Takashi Lezaki, Akihisa Sakamoto, Amy N. Nemeth, Yuriko Hishida, Concepcion Rodriguez Esteban, Kensaku Shojima, Ling Huang, Maxim Shokhirev, Estrella Nuñez-Delicado, Josep M. Campistol, Isabel Guillen-Vicente, Elena Rodriguez-Iñigo, Juan Manuel Lopez-Alcorocho, Marta Guillen-Vicente, George Church, Pradeep Reddy, Pedro Guillen-Garcia, Guang-Hui Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2020, 11(3): 219-226. DOI: 10.1007/s13238-019-00685-7
[Abstract] [PDF]
Correction to: Neuroendocrine characteristics of induced pluripotent stem cells from polycystic ovary syndrome women
Zheying Min, Yue Zhao, Jing Hang, Yun Ren, Tao Tan, Yong Fan, Yang Yu
2020, 11(3): 227-229. DOI: 10.1007/s13238-019-00664-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: DNMT3A reads and connects histone H3K36me2 to DNA methylation
Wenqi Xu, Jiahui Li, Bowen Rong, Bin Zhao, Mei Wang, Ruofei Dai, Qilong Chen, Hang Liu, Zhongkai Gu, Shuxian Liu, Rui Guo, Hongjie Shen, Feizhen Wu, Fei Lan
2020, 11(3): 230-230. DOI: 10.1007/s13238-019-00678-6
[Abstract] [PDF]