A 110-year-old wise man: Professor Libin T. Cheng, one of the founders of biochemistry and nutrition in China
He Zhang
2020, 11(2): 79-81. DOI: 10.1007/s13238-017-0428-0
[Abstract] [PDF]
Targeting oncogenic SOX2 in human cancer cells: therapeutic application
Shizhen Zhang, Yi Sun
2020, 11(2): 82-84. DOI: 10.1007/s13238-019-00673-x
[Abstract] [PDF]
Tissue-resident memory-like ILCs: innate counterparts of TRM cells
Xianwei Wang, Zhigang Tian, Hui Peng
2020, 11(2): 85-96. DOI: 10.1007/s13238-019-0647-7
[Abstract] [PDF]
Domesticated cynomolgus monkey embryonic stem cells allow the generation of neonatal interspecies chimeric pigs
Rui Fu, Dawei Yu, Jilong Ren, Chongyang Li, Jing Wang, Guihai Feng, Xuepeng Wang, Haifeng Wan, Tianda Li, Libin Wang, Ying Zhang, Tang Hai, Wei Li, Qi Zhou
2020, 11(2): 97-107. DOI: 10.1007/s13238-019-00676-8
[Abstract] [PDF]
Contact-dependent delivery of IL-2 by dendritic cells to CD4 T cells in the contraction phase promotes their long-term survival
Dan Tong, Li Zhang, Fei Ning, Ying Xu, Xiaoyu Hu, Yan Shi
2020, 11(2): 108-123. DOI: 10.1007/s13238-019-00662-0
[Abstract] [PDF]
Structural insights into substrate recognition by the type VII secretion system
Shuhui Wang, Kaixuan Zhou, Xiaolin Yang, Bing Zhang, Yao Zhao, Yu Xiao, Xiuna Yang, Haitao Yang, Luke W. Guddat, Jun Li, Zihe Rao
2020, 11(2): 124-137. DOI: 10.1007/s13238-019-00671-z
[Abstract] [PDF]
USP47-mediated deubiquitination and stabilization of YAP contributes to the progression of colorectal cancer
Beiqing Pan, Yi Yang, Jian Li, Yu Wang, Chuantao Fang, Fa-Xing Yu, Yanhui Xu
2020, 11(2): 138-143. DOI: 10.1007/s13238-019-00674-w
[Abstract] [PDF]
EGFR signaling augments TLR4 cell surface expression and function in macrophages via regulation of Rab5a activation
Jing Tang, Bowei Zhou, Melanie J. Scott, Linsong Chen, Dengming Lai, Erica K. Fan, Yuehua Li, Qiang Wu, Timothy R. Billiar, Mark A. Wilson, Ping Wang, Jie Fan
2020, 11(2): 144-149. DOI: 10.1007/s13238-019-00668-8
[Abstract] [PDF]
DNMT3A reads and connects histone H3K36me2 to DNA methylation
Wenqi Xu, Jiahui Li, Bowen Rong, Bin Zhao, Mei Wang, Ruofei Dai, Qilong Chen, Hang Liu, Zhongkai Gu, Shuxian Liu, Rui Guo, Hongjie Shen, Feizhen Wu, Fei Lan
2020, 11(2): 150-154. DOI: 10.1007/s13238-019-00672-y
[Abstract] [PDF]