Pioneer to exploration and construction of Jilin Province's higher medical laboratory education and talent training system
Huiming Han, Xichao Han, Sainan Wu, Baihui Lin, Xu Cheng, Qinlong Hou, Yongmei Li
2020, 11(11): 783-785. DOI: 10.1007/s13238-020-00719-5
[Abstract] [PDF]
Recent advances in CRISPR research
Baohui Chen, Yuyu Niu, Haoyi Wang, Kejian Wang, Hui Yang, Wei Li
2020, 11(11): 786-791. DOI: 10.1007/s13238-020-00704-y
[Abstract] [PDF]
Mapping the epigenetic modifications of DNA and RNA
Lin-Yong Zhao, Jinghui Song, Yibin Liu, Chun-Xiao Song, Chengqi Yi
2020, 11(11): 792-808. DOI: 10.1007/s13238-020-00733-7
[Abstract] [PDF]
Generation of a Hutchinson-Gilford progeria syndrome monkey model by base editing
Fang Wang, Weiqi Zhang, Qiaoyan Yang, Yu Kang, Yanling Fan, Jingkuan Wei, Zunpeng Liu, Shaoxing Dai, Hao Li, Zifan Li, Lizhu Xu, Chu Chu, Jing Qu, Chenyang Si, Weizhi Ji, Guang-Hui Liu, Chengzu Long, Yuyu Niu
2020, 11(11): 809-824. DOI: 10.1007/s13238-020-00740-8
[Abstract] [PDF]
Extracellular signal regulated kinase 5 promotes cell migration, invasion and lung metastasis in a FAK-dependent manner
Weiwei Jiang, Fangfang Cai, Huangru Xu, Yanyan Lu, Jia Chen, Jia Liu, Nini Cao, Xiangyu Zhang, Xiao Chen, Qilai Huang, Hongqin Zhuang, Zi-Chun Hua
2020, 11(11): 825-845. DOI: 10.1007/s13238-020-00701-1
[Abstract] [PDF]
SIRT5 is important for bacterial infection by regulating insulin secretion and glucose homeostasis
Cuiping Zhang, Ke Wang, Zuojian Hu, Lujie Yang, Bin Wei, Shan Li, Xue Qin, Pengyuan Yang, Hongxiu Yu
2020, 11(11): 846-851. DOI: 10.1007/s13238-020-00709-7
[Abstract] [PDF]
O-GlcNAc transferase regulates centriole behavior and intraflagellar transport to promote ciliogenesis
Fan Yu, Te Li, Yanchao Sui, Qingxia Chen, Song Yang, Jia Yang, Renjie Hong, Dengwen Li, Xiumin Yan, Wei Zhao, Xueliang Zhu, Jun Zhou
2020, 11(11): 852-857. DOI: 10.1007/s13238-020-00746-2
[Abstract] [PDF]