Potential treatment of COVID-19 by inhibitors of human dihydroorotate dehydrogenase
Yechun Xu, Hualiang Jiang
2020, 11(10): 699-702. DOI: 10.1007/s13238-020-00769-9
[Abstract] [PDF]
The impact of aging and COVID-19 on our immune system: a high-resolution map from single cell analysis
Jing Yang, Hao Li
2020, 11(10): 703-706. DOI: 10.1007/s13238-020-00782-y
[Abstract] [PDF]
Mesenchymal stem cell therapy for acute respiratory distress syndrome: from basic to clinics
Hua Qin, Andong Zhao
2020, 11(10): 707-722. DOI: 10.1007/s13238-020-00738-2
[Abstract] [PDF]
Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2
Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, Yongliang Zhao, Yan Wu, Weijuan Shang, Xiaming Jiang, Jiwei Shan, Zihao Shen, Yi Tong, Liuxin Xu, Yu Chen, Yingle Liu, Gang Zou, Dimitri Lavillete, Zhenjiang Zhao, Rui Wang, Lili Zhu, Gengfu Xiao, Ke Lan, Honglin Li, Ke Xu
2020, 11(10): 723-739. DOI: 10.1007/s13238-020-00768-w
[Abstract] [PDF]
A human circulating immune cell landscape in aging and COVID-19
Yingfeng Zheng, Xiuxing Liu, Wenqing Le, Lihui Xie, He Li, Wen Wen, Si Wang, Shuai Ma, Zhaohao Huang, Jinguo Ye, Wen Shi, Yanxia Ye, Zunpeng Liu, Moshi Song, Weiqi Zhang, Jing-Dong J. Han, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Chuanle Xiao, Jing Qu, Hongyang Wang, Guang-Hui Liu, Wenru Su
2020, 11(10): 740-770. DOI: 10.1007/s13238-020-00762-2
[Abstract] [PDF]
Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids
Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu, Youhua Xie, Xiaoyue Wang, Zhenghong Yuan, Junbo Liang, Rong Zhang, Xinhua Lin
2020, 11(10): 771-775. DOI: 10.1007/s13238-020-00718-6
[Abstract] [PDF]
Mouse-adapted SARS-CoV-2 replicates efficiently in the upper and lower respiratory tract of BALB/c and C57BL/6J mice
Jinliang Wang, Lei Shuai, Chong Wang, Renqiang Liu, Xijun He, Xianfeng Zhang, Ziruo Sun, Dan Shan, Jinying Ge, Xijun Wang, Ronghong Hua, Gongxun Zhong, Zhiyuan Wen, Zhigao Bu
2020, 11(10): 776-782. DOI: 10.1007/s13238-020-00767-x
[Abstract] [PDF]