Rescue of premature aging defects in Cockayne syndrome stem cells by CRISPR/Cas9-mediated gene correction
Si Wang, Zheying Min, Qianzhao Ji, Lingling Geng, Yao Su, Zunpeng Liu, Huifang Hu, Lixia Wang, Weiqi Zhang, Keiichiro Suzuiki, Yu Huang, Puyao Zhang, Tie-Shan Tang, Jing Qu, Yang Yu, Guang-Hui Liu, Jie Qiao
2020, 11(1): 1-22. DOI: 10.1007/s13238-019-0623-2
[Abstract] [PDF]
Current advances in haploid stem cells
Tongtong Cui, Zhikun Li, Qi Zhou, Wei Li
2020, 11(1): 23-33. DOI: 10.1007/s13238-019-0625-0
[Abstract] [PDF]
New paradigms on hematopoietic stem cell differentiation
Hui Cheng, Zhaofeng Zheng, Tao Cheng
2020, 11(1): 34-44. DOI: 10.1007/s13238-019-0633-0
[Abstract] [PDF]
Modeling neuropsychiatric disorders using human induced pluripotent stem cells
Meiyan Wang, Lei Zhang, Fred H. Gage
2020, 11(1): 45-59. DOI: 10.1007/s13238-019-0638-8
[Abstract] [PDF]
The role of telomere-binding modulators in pluripotent stem cells
Feng Li, Yuanlong Ge, Dan Liu, Zhou Songyang
2020, 11(1): 60-70. DOI: 10.1007/s13238-019-0651-y
[Abstract] [PDF]
Functions of p53 in pluripotent stem cells
Xuemei Fu, Shouhai Wu, Bo Li, Yang Xu, Jingfeng Liu
2020, 11(1): 71-78. DOI: 10.1007/s13238-019-00665-x
[Abstract] [PDF]