Professor Tafu Yu: an eminent agricultural scientist and outstanding educator of our nation
Shuang Zhao, Tiantian Xu, Hexiang Wang
2019, 10(8): 545-549. DOI: 10.1007/s13238-017-0494-3
[Abstract] [PDF]
Sialylation is involved in cell fate decision during development, reprogramming and cancer progression
Fenjie Li, Junjun Ding
2019, 10(8): 550-565. DOI: 10.1007/s13238-018-0597-5
[Abstract] [PDF]
Unbiased transcriptomic analyses reveal distinct effects of immune defciency in CNS function with and without injury
Dandan Luo, Weihong Ge, Xiao Hu, Chen Li, Chia-Ming Lee, Liqiang Zhou, Zhourui Wu, Juehua Yu, Sheng Lin, Jing Yu, Wei Xu, Lei Chen, Chong Zhang, Kun Jiang, Xingfei Zhu, Haotian Li, Xinpei Gao, Yanan Geng, Bo Jing, Zhen Wang, Changhong Zheng, Rongrong Zhu, Qiao Yan, Quan Lin, Keqiang Ye, Yi E. Sun, Liming Cheng
2019, 10(8): 566-582. DOI: 10.1007/s13238-018-0559-y
[Abstract] [PDF]
PKM2 coordinates glycolysis with mitochondrial fusion and oxidative phosphorylation
Tong Li, Jinbo Han, Liangjie Jia, Xiao Hu, Liqun Chen, Yiguo Wang
2019, 10(8): 583-594. DOI: 10.1007/s13238-019-0618-z
[Abstract] [PDF]
A miRNA-HERC4 pathway promotes breast tumorigenesis by inactivating tumor suppressor LATS1
Youqin Xu, Kaiyuan Ji, Meng Wu, Bingtao Hao, Kai-tai Yao, Yang Xu
2019, 10(8): 595-605. DOI: 10.1007/s13238-019-0607-2
[Abstract] [PDF]
Developing potent PROTACs tools for selective degradation of HDAC6 protein
Zixuan An, Wenxing Lv, Shang Su, Wei Wu, Yu Rao
2019, 10(8): 606-609. DOI: 10.1007/s13238-018-0602-z
[Abstract] [PDF]
VHL-1 inactivation and mitochondrial antioxidants rescue C. elegans dopaminergic neurodegeneration
Song Chen, Shuo Luo, Zhe Zhang, Dengke K. Ma
2019, 10(8): 610-614. DOI: 10.1007/s13238-019-0621-4
[Abstract] [PDF]
ATP6V0d2 mediates leucine-induced mTORC1 activation and polarization of macrophages
Pingfei Li, Xiaofei Deng, Jing Luo, Yufei Chen, Guoyu Bi, Feili Gong, Zhengping Wei, Na Liu, Huabin Li, Arian Laurence, Xiang-Ping Yang
2019, 10(8): 615-619. DOI: 10.1007/s13238-019-0636-x
[Abstract] [PDF]
Correction to: Glycosylation of dentin matrix protein 1 is a novel key element for astrocyte maturation and BBB integrity
Bo Jing, Chunxue Zhang, Xianjun Liu, Liqiang Zhou, Jiping Liu, Yinan Yao, Juehua Yu, Yuteng Weng, Min Pan, Jie Liu, Zuolin Wang, Yao Sun, Yi Eve Sun
2019, 10(8): 620-621. DOI: 10.1007/s13238-018-0574-z
[Abstract] [PDF]