Weisun Tao: a pioneer of biochemistry in China
Tianwei He
2019, 10(7): 467-469. DOI: 10.1007/s13238-017-0383-9
[Abstract] [PDF]
Human germline editing: Insights to future clinical treatment of diseases
Yanni Li, Xiang Jin Kang, Jeremy Kah Sheng Pang, Boon Seng Soh, Yang Yu, Yong Fan
2019, 10(7): 470-475. DOI: 10.1007/s13238-018-0594-8
[Abstract] [PDF]
Basic and translational aging research in China: present and future
Xiaojuan He, Moshi Song, Jing Qu, Yansu Guo, Heqi Cao, Ruijuan Sun, Guang-Hui Liu, Yong Shen, Major Program Expert Group
2019, 10(7): 476-484. DOI: 10.1007/s13238-019-0617-0
[Abstract] [PDF]
Mutations in foregut SOX2+ cells induce efficient proliferation via CXCR2 pathway
Tomoaki Hishida, Eric Vazquez-Ferrer, Yuriko Hishida-Nozaki, Ignacio Sancho-Martinez, Yuta Takahashi, Fumiyuki Hatanaka, Jun Wu, Alejandro Ocampo, Pradeep Reddy, Min-Zu Wu, Laurie Gerken, Reuben J. Shaw, Concepcion Rodriguez Esteban, Christopher Benner, Hiroshi Nakagawa, Pedro Guillen Garcia, Estrella Nuñez Delicado, Antoni Castells, Josep M. Campistol, Guang-Hui Liu, Juan Carlos Izpisua Belmonte
2019, 10(7): 485-495. DOI: 10.1007/s13238-019-0630-3
[Abstract] [PDF]
Tongue coating microbiome as a potential biomarker for gastritis including precancerous cascade
Jiaxing Cui, Hongfei Cui, Mingran Yang, Shiyu Du, Junfeng Li, Yingxue Li, Liyang Liu, Xuegong Zhang, Shao Li
2019, 10(7): 496-509. DOI: 10.1007/s13238-018-0596-6
[Abstract] [PDF]
Reciprocal regulation between lunapark and atlastin facilitates ER three-way junction formation
Xin Zhou, Yu He, Xiaofang Huang, Yuting Guo, Dong Li, Junjie Hu
2019, 10(7): 510-525. DOI: 10.1007/s13238-018-0595-7
[Abstract] [PDF]
Neuroendocrine characteristics of induced pluripotent stem cells from polycystic ovary syndrome women
Zheying Min, Yue Zhao, Jing Hang, Yun Ren, Tao Tan, Yong Fan, Yang Yu
2019, 10(7): 526-532. DOI: 10.1007/s13238-018-0600-1
[Abstract] [PDF]
Equilibria between the K+ binding and cation vacancy conformations of potassium channels
Yao He, Bo Zhang, Hao Dong, Penglin Xu, Xiaoying Cai, Ting Zhou, Mu Yu, Jun Liang, Xiao Zheng, Changlin Tian
2019, 10(7): 533-537. DOI: 10.1007/s13238-019-0609-0
[Abstract] [PDF]
HBB-deficient Macaca fascicularis monkey presents with human β-thalassemia
Yan Huang, Chenhui Ding, Puping Liang, Duanduan Li, Yu Tang, Wei Meng, Hongwei Sun, Hongyu Lu, Yu Chen, Xueying Chen, Qunshan Huang, Jianpei Fang, Canquan Zhou, Shihua Yang, Junjiu Huang
2019, 10(7): 538-542. DOI: 10.1007/s13238-019-0627-y
[Abstract] [PDF]
Correction to: A binding-block ion selective mechanism revealed by a Na/K selective channel
Jie Yu, Bing Zhang, Yixiao Zhang, Cong-qiao Xu, Wei Zhuo, Jingpeng Ge, Jun Li, Ning Gao, Yang Li, Maojun Yang
2019, 10(7): 543-543. DOI: 10.1007/s13238-019-0619-y
[Abstract] [PDF]