In memory of Prof. C. C. Li
Zhi Xia, Juan Tian, Xiaoling Wang, Huanming Yang
2019, 10(6): 389-392. DOI: 10.1007/s13238-018-0583-y
[Abstract] [PDF]
Screening for mutations in human cardiomyopathy-is RBM24 a new but rare disease gene?
Anna Gaertner, Andreas Brodehl, Hendrik Milting
2019, 10(6): 393-394. DOI: 10.1007/s13238-018-0590-z
[Abstract] [PDF]
Immune regulation by protein ubiquitination: roles of the E3 ligases VHL and Itch
Daisuke Aki, Qian Li, Hui Li, Yun-Cai Liu, Jee Ho Lee
2019, 10(6): 395-404. DOI: 10.1007/s13238-018-0586-8
[Abstract] [PDF]
RNA binding protein 24 deletion disrupts global alternative splicing and causes dilated cardiomyopathy
Jing Liu, Xu Kong, Mengkai Zhang, Xiao Yang, Xiuqin Xu
2019, 10(6): 405-416. DOI: 10.1007/s13238-018-0578-8
[Abstract] [PDF]
Chemical screen identifies a geroprotective role of quercetin in premature aging
Lingling Geng, Zunpeng Liu, Weiqi Zhang, Wei Li, Zeming Wu, Wei Wang, Ruotong Ren, Yao Su, Peichang Wang, Liang Sun, Zhenyu Ju, Piu Chan, Moshi Song, Jing Qu, Guang-Hui Liu
2019, 10(6): 417-435. DOI: 10.1007/s13238-018-0567-y
[Abstract] [PDF]
The zinc transporter Slc39a5 controls glucose sensing and insulin secretion in pancreatic β-cells via Sirt1-and Pgc-1α-mediated regulation of Glut2
Xinhui Wang, Hong Gao, Wenhui Wu, Enjun Xie, Yingying Yu, Xuyan He, Jin Li, Wanru Zheng, Xudong Wang, Xizhi Cao, Zhuoxian Meng, Ligong Chen, Junxia Min, Fudi Wang
2019, 10(6): 436-449. DOI: 10.1007/s13238-018-0580-1
[Abstract] [PDF]
In vivo tunable CRISPR mediates efficient somatic mutagenesis to generate tumor models
Xiaomeng An, Linlin Li, Sen Wu
2019, 10(6): 450-454. DOI: 10.1007/s13238-018-0579-7
[Abstract] [PDF]
The effect of clinical-grade retinal pigment epithelium derived from human embryonic stem cells using different transplantation strategies
Lei Wang, Wei Wu, Qi Gu, Zengping Liu, Qiyou Li, Zhongwen Li, Jinhui Fang, Wenjing Liu, Jun Wu, Ying Zhang, Liu Wang, Haiwei Xu, Wei Li, Baoyang Hu, Qi Zhou, Zhengqin Yin, Jie Hao
2019, 10(6): 455-460. DOI: 10.1007/s13238-018-0606-8
[Abstract] [PDF]
In vitro transcribed sgRNA causes cell death by inducing interferon release
Wei Mu, Na Tang, Chen Cheng, Wen Sun, Xiaofei Wei, Haoyi Wang
2019, 10(6): 461-465. DOI: 10.1007/s13238-018-0605-9
[Abstract] [PDF]