Chia-Chen Tan and genetics in modern China
Lei Fu
2019, 10(5): 313-314. DOI: 10.1007/s13238-018-0539-2
[Abstract] [PDF]
Remodeling of host membranes during herpesvirus assembly and egress
Ying Lv, Sheng Zhou, Shengyan Gao, Hongyu Deng
2019, 10(5): 315-326. DOI: 10.1007/s13238-018-0577-9
[Abstract] [PDF]
Dgcr8 deletion in the primitive heart uncovered novel microRNA regulating the balance of cardiac-vascular gene program
Xi Chen, Lin Wang, Rujin Huang, Hui Qiu, Peizhe Wang, Daren Wu, Yonglin Zhu, Jia Ming, Yangming Wang, Jianbin Wang, Jie Na
2019, 10(5): 327-346. DOI: 10.1007/s13238-018-0572-1
[Abstract] [PDF]
Loss-of-function of sox3 causes follicle development retardation and reduces fecundity in zebrafish
Qiang Hong, Cong Li, Ruhong Ying, Heming Lin, Jingqiu Li, Yu Zhao, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
2019, 10(5): 347-364. DOI: 10.1007/s13238-018-0603-y
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structure of L-fucokinase/GDP-fucose pyrophosphorylase (FKP) in Bacteroides fragilis
Ying Liu, Huifang Hu, Jia Wang, Qiang Zhou, Peng Wu, Nieng Yan, Hong-Wei Wang, Jia-Wei Wu, Linfeng Sun
2019, 10(5): 365-369. DOI: 10.1007/s13238-018-0576-x
[Abstract] [PDF]
Single senescent cell sequencing reveals heterogeneity in senescent cells induced by telomere erosion
Huanyin Tang, Anke Geng, Tengjiao Zhang, Chen Wang, Ying Jiang, Zhiyong Mao
2019, 10(5): 370-375. DOI: 10.1007/s13238-018-0591-y
[Abstract] [PDF]
Unc-51-like kinase (ULK) complexindependent autophagy induced by hypoxia
Yan Feng, Helen H. Kang, Pui-Mun Wong, Minghui Gao, Ping Wang, Xuejun Jiang
2019, 10(5): 376-381. DOI: 10.1007/s13238-018-0584-x
[Abstract] [PDF]
Phosphorylation of PLIN3 by AMPK promotes dispersion of lipid droplets during starvation
Jianxi Zhu, Mingyang Xu, Yi Liu, Lisha Zhuang, Kejun Ying, Feng Liu, Dan Liu, Wenbin Ma, Zhou Songyang
2019, 10(5): 382-387. DOI: 10.1007/s13238-018-0593-9
[Abstract] [PDF]
Correction to: Prof. Huan-Yong Chen: a leading botanist and taxonomist, one of the pioneers and founders of modern plant taxonomy in China
Rui-Lan Huang
2019, 10(5): 388-388. DOI: 10.1007/s13238-018-0569-9
[Abstract] [PDF]