Professor Ju-Chi Li, one of the pioneers and founders of modern genetics in China
He Zhang
2019, 10(4): 235-237. DOI: 10.1007/s13238-017-0487-2
[Abstract] [PDF]
Optic tectal superficial interneurons detect motion in larval zebrafish
Chen Yin, Xiaoquan Li, Jiulin Du
2019, 10(4): 238-248. DOI: 10.1007/s13238-018-0587-7
[Abstract] [PDF]
Modeling CADASIL vascular pathologies with patient-derived induced pluripotent stem cells
Chen Ling, Zunpeng Liu, Moshi Song, Weiqi Zhang, Si Wang, Xiaoqian Liu, Shuai Ma, Shuhui Sun, Lina Fu, Qun Chu, Juan Carlos Izpisua Belmonte, Zhaoxia Wang, Jing Qu, Yun Yuan, Guang-Hui Liu
2019, 10(4): 249-271. DOI: 10.1007/s13238-019-0608-1
[Abstract] [PDF]
Solution structure of the RNA recognition domain of METTL3-METTL14 N6-methyladenosine methyltransferase
Jinbo Huang, Xu Dong, Zhou Gong, Ling-Yun Qin, Shuai Yang, Yue-Ling Zhu, Xiang Wang, Delin Zhang, Tingting Zou, Ping Yin, Chun Tang
2019, 10(4): 272-284. DOI: 10.1007/s13238-018-0518-7
[Abstract] [PDF]
Polycomb chromobox Cbx2 enhances antiviral innate immunity by promoting Jmjd3-mediated demethylation of H3K27 at the Ifnb promoter
Donghao Sun, Xuetao Cao, Chunmei Wang
2019, 10(4): 285-294. DOI: 10.1007/s13238-018-0581-0
[Abstract] [PDF]
Effect of pH, temperature and freezing-thawing on quantity changes and cellular uptake of exosomes
Yirui Cheng, Qingyu Zeng, Qing Han, Weiliang Xia
2019, 10(4): 295-299. DOI: 10.1007/s13238-018-0529-4
[Abstract] [PDF]
TLE4 acts as a corepressor of Hes1 to inhibit inflammatory responses in macrophages
Xiang Zhang, Xiaoyu Li, Fei Ning, Yingli Shang, Xiaoyu Hu
2019, 10(4): 300-305. DOI: 10.1007/s13238-018-0554-3
[Abstract] [PDF]
A unified deep-learning network to accurately segment insulin granules of different animal models imaged under different electron microscopy methodologies
Xiaoya Zhang, Xiaohong Peng, Chengsheng Han, Wenzhen Zhu, Lisi Wei, Yulin Zhang, Yi Wang, Xiuqin Zhang, Hao Tang, Jianshe Zhang, Xiaojun Xu, Fengping Feng, Yanhong Xue, Erlin Yao, Guangming Tan, Tao Xu, Liangyi Chen
2019, 10(4): 306-311. DOI: 10.1007/s13238-018-0575-y
[Abstract] [PDF]