Ke Hsin Kuo: A distinguished scientist and great mentor
Da-Neng Wang, Lu-Chang Qin
2019, 10(2): 79-86. DOI: 10.1007/s13238-018-0589-5
[Abstract] [PDF]
Transcriptional mechanism of IRF8 and PU.1 governs microglial activation in neurodegenerative condition
Nan Zhou, Kaili Liu, Yue Sun, Ying Cao, Jing Yang
2019, 10(2): 87-103. DOI: 10.1007/s13238-018-0599-3
[Abstract] [PDF]
TMEM43-S358L mutation enhances NF-κBTGFβ signal cascade in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy
Guoxing Zheng, Changying Jiang, Yulin Li, Dandan Yang, Youcai Ma, Bing Zhang, Xuan Li, Pei Zhang, Xiaoyu Hu, Xueqiang Zhao, Jie Du, Xin Lin
2019, 10(2): 104-119. DOI: 10.1007/s13238-018-0563-2
[Abstract] [PDF]
Cryo-EM structure of an early precursor of large ribosomal subunit reveals a half-assembled intermediate
Dejian Zhou, Xing Zhu, Sanduo Zheng, Dan Tan, Meng-Qiu Dong, Keqiong Ye
2019, 10(2): 120-130. DOI: 10.1007/s13238-018-0526-7
[Abstract] [PDF]
Structural basis of AimP signaling molecule recognition by AimR in Spbeta group of bacteriophages
Xiangkai Zhen, Huan Zhou, Wei Ding, Biao Zhou, Xiaolong Xu, Vanja Perčulija, Chun-Jung Chen, Ming-Xian Chang, Muhammad Iqbal Choudhary, Songying Ouyang
2019, 10(2): 131-136. DOI: 10.1007/s13238-018-0588-6
[Abstract] [PDF]
Structure-activity relationship optimization for lassa virus fusion inhibitors targeting the transmembrane domain of GP2
Guangshun Zhang, Junyuan Cao, Yan Cai, Yang Liu, Yanli Li, Peilin Wang, Jiao Guo, Xiaoying Jia, Mengmeng Zhang, Gengfu Xiao, Yu Guo, Wei Wang
2019, 10(2): 137-142. DOI: 10.1007/s13238-018-0604-x
[Abstract] [PDF]
Down-regulation of the let-7i facilitates gastric cancer invasion and metastasis by targeting COL1A1
Yue Shi, Zipeng Duan, Xun Zhang, Xiaotian Zhang, Guoqing Wang, Fan Li
2019, 10(2): 143-148. DOI: 10.1007/s13238-018-0550-7
[Abstract] [PDF]
The structure differences of Japanese encephalitis virus SA14 and SA14-14-2 E proteins elucidate the virulence attenuation mechanism
Xinyu Liu, Xin Zhao, Rui Na, Lili Li, Eberhard Warkentin, Jennifer Witt, Xu Lu, Yongxin Yu, Yuquan Wei, Guohong Peng, Yuhua Li, Junzhi Wang
2019, 10(2): 149-153. DOI: 10.1007/s13238-018-0551-6
[Abstract] [PDF]
Correction to: Efficient derivation of extended pluripotent stem cells from NOD-scid Il2rg-/- mice
Yaqin Du, Ting Wang, Jun Xu, Chaoran Zhao, Haibo Li, Yao Fu, Yaxing Xu, Liangfu Xie, Jingru Zhao, Weifeng Yang, Ming Yin, Jinhua Wen, Hongkui Deng
2019, 10(2): 154-155. DOI: 10.1007/s13238-018-0571-2
[Abstract] [PDF]